បោះពុម្ព

ផែនការអភិវឌ្ឍន៏៣ឆ្នាំរបស់ខេត្ត

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ផែនការអភិវឌ្ឍន៏៣ឆ្នាំរបស់ខេត្ត

គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ក).  គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ

លរ

ឈ្មោះគម្រោង

ចូលរួម សម្រេច គោល បំណង

ទីតាំងគម្រោង

លទ្ធផលគ្រោង

ប្រភពថវិកា

អនុវត្ដដោយ

ថវិកា

រយៈពេល អនុវត្ត

អ្នកទទួលផល

កម្រិតទុនវិនិយោគ (គិតជាលានរៀល)

សរុប

ស្រី

2011

2012

2013

សរុប

១-ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

១.១.វិស័យគមនាគមន៍ ៖

ស្តារស្រះទឹកស្អាតនៅគល់ស្ពានខាងកើតផ្សារ

កំពង់ស្ពឺ

១​.២.១

ក្រុងច្បាមន

១ កន្លែង  3820m2

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

៣ខែ

5,000

2,500

45.8

0

0

45.8

លើកខឿនរៀបប៑តឌឿក្រាលការ៉ូឡា សួនច្បារ មាត់ស្ទឹងខាងជើងរបងសាលាខេត្ត

១.៣.១

សាលាខេត្ត

១ កន្លែង  1288m2

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

៣ខែ

40,000

28,000

290

0

0

290

ជួសជុលបេតុងផ្លូវក្រាលកៅសូ៑ចាក់បេទីមនៅមុខ

សាលាខេត្ត

១.៣.១

ក្រុងច្បាមន

១ កន្លែង  2728m2

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

៣ខែ

35,000

20,000

328.5

0

0

328.5

ជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង នៅភូមិត្រពាំង លើក

១.៣.១

ក្រុងច្បាមន

១ ខ្សែរ  1173m2

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

១ខែ

10,000

6,000

171.5

0

0

171.5

ជួសជុលស្ពាន នៅភូមិអង្គរជាខាងលិចឃុំព្នាយ

ស្រុកសំរោងទង

១.៣.១

ស្រុកសំរោងទង

១កន្លែង  4mx12m

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

១ខែ

40,000

25,000

130

0

0

130

ជួសជុលប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើងក្នុងសាលាខេត្ត

សាលាក្រុង ស្រុក

១.៤.២

សាលាខេត្ត

និង៨ក្រុង ស្រុក

៨ កន្លែង

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

១ខែ

500

200

16

0

0

16

ចាក់បេតុងធ្វើច្រាំងស្ទឹងខាងជើងសាលាខេត្ត

១.៣.១

ក្រុងច្បាមន

១ កន្លែង  4000m2

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

២ខែ

50,000

30,000

1200

0

0

1200

ចាក់ដីបំពេញច្រាំងស្ទឹងខាងជើងសាលាខេត្ត

១.៣.១

ក្រុងច្បាមន

១ កន្លែង  10000m2

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

២ខែ

50,000

30,000

300

0

0

300

ដំឡើងបង្គោលភ្លើងនិងបណ្តាញ អគ្គិសនី បំភ្លឺសាធារណៈ

១.៤.២

ក្រុងច្បាមន

៤០ ដើម

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

៣ខែ

60,000

30,000

450

0

0

450

១០

ជួសជុលបណ្តាញ និងបង្គោលចាស់ នៅស្ពាន

គុណគ្រូ និងនៅសាលាខេត្ត

១.៤.២

សាលាខេត្ត និងស្រុកសំរោងទង

២លើក

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

៣ខែ

50,000

29,000

59

0

0

59

សរុបរង

340,500

200,700

2,990

0

0

2,990

២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច ៖

២.១.វិស័យអប់រំ ៖

 ១

 គ្មាន

 

       

 

           

សរុបរង

0

0

0

0

0

0

២.១.សុខាភិបាល ៖

  ១

  គ្មាន

 

       

 

 

 

 

 

 

 

សរុបរង

0

0

0

0

0

0

២.៣.វិស័យយេនឌ័រ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

  គ្មាន

 

       

 

 

 

 

 

 

 

សរុបរង

0

0

0

0

0

0

២.៤.វិស័យវប្បធម៍ ធម្មការ និង សាសនា

  គ្មាន

 

       

 

 

 

 

 

 

 

សរុបរង

0

0

0

0

0

0

.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៣.១.វិស័យបរិស្ថាន

ការប្រមូលសំរាមក្នុងទីរួមខេត្ត

៣.២.២

ក្រុងច្បាមន

ទីប្រជុំជន

រាជរដ្ឋាភិបាល

សាលាខេត្ត ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

១ខែ

100,000

60,000

15

0

0

15

សរុបរង

100,000

60,000

15

0

0

15

.ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់

៤.១.វិស័យការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល

ជួសជុលរបងមុខសាលាខេត្ត

៤.១.១

សាលាខេត្ត

១ កន្លែង  191m2

រាជរដ្ឋាភិបាល

ទីចាត់ការ ហិរពា្ញវត្ថុ

២ខែ

700

200

164

0

0

164

សរុបរង

700

200

164

0

164

សរុបរួមផ្នែក ក

 

441,200

260,900

3,170

0

0

3,170

ខ). គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ

លរ

ឈ្មោះគម្រោង

ចូលរួមសម្រេច

គោលបំណង

ទីតាំងគម្រោង

លទ្ធផលគ្រោង

ប្រភពថវិកា

អនុវត្ដ ដោយ

រយៈ ពេល អនុវត្ត

អ្នកទទួលផល

កម្រិតទុនវិនិយោគ (គិតជាលានរៀល)

សរុប

ស្រី

2011

2012

2013

សរុប

.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច (គ្មាន)

១.១.វិស័យធារាសាស្ត្រ៖

  ១

  គ្មាន

 

       

 

 

 

 

 

 

 

សរុបរង

0

0

0

0

0

0

.ផ្នែកសង្គមកិច្ច (គ្មាន)

២.១.វិស័យអប់រំ ៖

  ១

  គ្មាន

 

       

 

 

 

 

 

 

 

សរុបរង

0

0

0

0

0

0

.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ (គ្មាន)

៣.១.វិស័យបរិស្ថាន

 ១ 

  គ្មាន

 

       

 

 

 

 

 

 

 

សរុបរង

0

0

0

0

0

0

.ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ (គ្មាន)

៤.១.វិស័យការគ្រប់គ្រងស្ថិតិ

  ១

  គ្មាន

 

       

 

 

 

 

 

 

 

សរុបរង

0

0

0

0

0

សរុបរួមផ្នែក ខ

 

0

0

0

0

0

0

គ). គម្រោងវិនិយោគអាទិភាពដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ

លរ

ឈ្មោះគម្រោង

ចូលរួមសម្រេច

គោលបំណង

ទីតាំងគម្រោង

លទ្ធផលគ្រោង

ស្នើដោយ

រយៈពេលអនុវត្ត

អ្នកទទួលផល

កម្រិតទុនវិនិយោគ (គិតជាលានរៀល)

អត្រា ប្រសិទ្ធភាព តម្លៃ

សរុប

ស្រី

២០១១

២០១២

២០១៣

សរុប

.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

១.១.វិស័យកសិកម្ម ៖

ផ្តល់ពូជស្រូវមានទិន្នផលខ្ពស់

1.1.1

ស្រុក ០៤

១០០០​ គ្រួសារ

ស្រុក ០៤

១ ខែ

16,216

7,971

50

50

50

150

140.40

អន្តរាគមន៏ព្យាបាល និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ

ជំងឺសត្វ

1.1.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៧ ស្រុក

កសិកម្ម

៣ ខែ

50,000

25,000

126

126

126

378

57.26

ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីជលផល

1.1.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៤០ វគ្គ

ជលផល

៥ ខែ

2,000

1,200

10

10

12

32

37.20

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ប វ​ ស

1.1.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៤៥ វគ្គ

ស្រុក ០៦ ០៨ កសិកម្ម

៦ ខែ

3,161

1,723

60

60

62

182

36.47

គម្រោងជំរុញការងារវារីវប្បកម្ម

1.1.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៩០​ វគ្គ

ជលផល

៥ ខែ

2,250

1,250

120

120

120

360

22.32

អន្តរាគមន៏កំចាត់សត្វល្អិត

1.1.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៧ ស្រុក

កសិកម្ម

៣ ខែ

10,000

5,000

40

40

40

120

18.04

គាំទ្រគម្រោងសហគមន៏ស្រះជម្រកត្រី

1.1.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៤០​ កន្លែង

ជលផល

៥ ខែ

2,000

1,200

0

160

160

320

14.88

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មដំណាំស្រូវ និងការបញ្ចូលពូជថ្មី និងការធ្វើបង្ដាញ

1.1.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥០​ វគ្គ

កសិកម្ម

៣ ខែ

4,500

2,500

0

200

175

375

14.29

បណ្ដុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈផ្នែកកសិកម្ម

1.1.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២៥​ ​​វគ្គ

មន្ទីរការងារ

២៤ ខែ

750

375

0

45

45

90

9.92

១០

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសផលិតកម្មដំណាំបន្លែ និងការធ្វើបង្ហាញ

1.1.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១២០ វគ្គ

កសិកម្ម

៣ ខែ

3,600

2,000

0

180

180

360

6.49

១១

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ

និងការធ្វើបង្ហាញ

1.1.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១០៥ វគ្គ

កសិកម្ម

៣ ខែ

3,150

2,000

0

265

260

525

5.84

១២

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្រោយប្រមូល

ផលស្រូវ និងការទុកដាក់ស្រូវអង្ក

1.1.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៦០ វគ្គ

កសិកម្ម

៣ ខែ

1,800

1,000

0

120

120

240

5.68

១៣

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសប្រពន្ធ័កសិកម្មចម្រុះ

និងការធ្វើបង្ហាញ

1.1.5

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៩៦ វគ្គ

កសិកម្ម

៣ ខែ

2,880

1,800

0

0

480

480

5.19

១៤

បណ្តុះបណ្តាលភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិ អ្នក ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មភូមិ

1.1.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣០ វគ្គ

កសិកម្ម

៣ ខែ

750

350

0

0

180

180

2.25

១៥

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

សំភារះកសិកម្ម

1.1.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២៤ វគ្គ

កសិកម្ម

៣ ខែ

720

250

0

0

240

240

0.97

១៦

ផ្តល់ពូជជ្រូក មាន់ ទា គោក្របី

1.1.3

ស្រុក ០៦

២៨០០ គ្រួសារ

ស្រុក ០៦

២ ខែ

1,420

703

0

0

237

237

0.95

១៧

ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏ និងការបង្កើត សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម

1.1.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥ វគ្គ

កសិកម្ម

៣ ខែ

750

400

0

0

75

75

0.54

សរុបរង

105,947

54,722

406

1,376

2,562

4,344

379.00

១.២.វិស័យគមនាគមន៍ ៖

១៨

ជួសជុលផ្លូវលំគ្រួសក្រហម​ (ផ្លូវថែទាំលក្ខណៈ

ខួប និងជួសជុល)

1.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣៧៥ គម

ស្រុក០១ ០៣ ០៤ ០៥ ០៦ ០៧ ០៨ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

១២ ខែ

731,850

96,322

4,640

4,640

4,642

13,922

428.22

១៩

សាងសង់ផ្លូវបេតុង

1.3.1

ស្រុក ០២

១​ គម

មន្ទីរសាធារណៈការ

២ ខែ

4,498

2,170

80

0

0

80

200.80

២០

ជួសជុលផ្លូវកៅស៊ូ

1.3.1

ស្រុក ០២

៣​ គម

ក្រុង​ច្បាមន

២ ខែ

20,000

10,000

40

40

0

80

148.81

២១

សាងសង់ស្ពាន

1.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២១ កន្លែង

ក្រុង​ច្បាមន ស្រុក ០៧ ០១ ០៤ ០៥ ០៨

១២ ខែ

32,010

8,521

0

969

969

1,938

77.32

២២

សាងសង់លូជ្រុងកាត់ផ្លូវ

1.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣២ កន្លែង

ស្រុក ០៤ ០៦ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

៦ ខែ

14,522

7,651

0

179

179

358

69.93

២៣

ជួសជុលស្ពាន

1.3.1

ស្រុក ០២

៤ កន្លែង

ស្រុក ០៧

៤ ខែ

1,935

1,070

0

0

118

118

12.87

២៤

សាងសង់ផ្លូវលំគ្រួសក្រហម

1.3.1

ស្រុក ០៦

១១ គម

ស្រុក ០៦

៦ ខែ

2,973

1,812

0

0

310

310

9.13

សរុបរង

807,788

127,546

4,760

5,828

6,218

16,806

947.00

១.៣.វិស័យធារាសាស្ត្រ ៖

២៥

ស្តារ​ និងជួសជុលប្រព័ន្ឋប្រឡាយស្រោចស្រព

1.2.1

ស្រុក 01,02,០3, 04 ,06,07,08

២៧​ គម

ស្រុក០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៦ ០៧ ០៨ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ធនធានទឹក

៦ ខែ

180,071

94,829

1,683

1,684

0

3,367

434.54

២៦

ជួសជុលទំនប់ទឹកធារាសាស្រ្តស្រោចស្រព

1.2.1

ស្រុក01,០3,04, 05 ,06,08

៣០ គម

ស្រុក ០១ ០៣ ០៤ ០៥ ០៦  ០៨ ធនធានទឹក

៦ ខែ

89,444

41,252

1,050

1,050

0

2,100

264.57

២៧

សាងសង់ និងស្តារស្រះទឹកស្អាត

និងស្រោច ស្រព

1.2.1

ស្រុក 01,05

៤៦ ស្រះ

ស្រុក ០១ ០៥ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ធនធានទឹក

១២ ខែ

37,475

18,221

235

236

0

471

229.98

២៨

ជួសជុលទ្វារទឹក

1.2.1

ស្រុក 04,06,07

៦ កន្លែង

ស្រុក ០៤ ០៦ ០៨

៤ ខែ

18,694

9,380

142

143

0

285

203.50

២៩

សាងសង់សំណង់ស្ទាក់ទឹក

1.2.1

ស្រុក 03,07

៣១ កន្លែង

ស្រុក ០៤ ០៧

៦ ខែ

28,095

14,550

0

668

668

1,336

29.65

៣០

គម្រោងសិក្សាប្លង់គោលប្រពន្ធ័ស្រោចស្រព

1.2.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៨ គម្រោង

មន្ទីរធនធានទឹក

៣៦ ខែ

10,000

5,000

0

195

195

390

22.89

៣១

គម្រោងជួសជុលស្ថានីយ៏ឧតុនិយម និងប៉ុស្តិ

តម្រងទឹកភ្លៀង

1.2.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២ ស្ថានីយ៏

មន្ទីរធនធានទឹក

៣៦ ខែ

10,000

5,000

0

224

0

224

22.78

៣២

សាងសង់ទ្វារទឹក

1.2.1

ស្រុក ០៣

៧ កន្លែង

ស្រុក ០៣

៦ ខែ

3,619

1,825

0

145

0

145

22.69

៣៣

រៀបចំចងក្រងសហគមន៏ប្រើប្រាស់ទឹក

1.2.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥​ សហគមន៏

មន្ទីរធនធានទឹក

៣៦ ខែ

13,700

76,000

0

0

636

636

16.49

៣៤

ស្តារបឹងស្រោចស្រព

1.2.1

ស្រុក ០៣

១ កន្លែង

ស្រុក ០៣

៣ ខែ

6,398

6,895

0

0

824

824

10.08

៣៥

ស្តារ​អាងស្តុកទឹកស្រោចស្រព

1.2.2

ស្រុក ០៨

៣ កន្លែង

ស្រុក ០៨

៤ ខែ

1,830

990

0

0

180

180

8.80

៣៦

សាងសង់ស្ថានីយ៏បូមទឹក

1.2.2

ស្រុក ០២

៣ កន្លែង

ស្រុក ០២

១២ ខែ

2,375

1,245

0

0

120

120

7.85

សរុបរង

401,701

275,187

3,110

4,345

2,623

10,078

1,274.00

១.៤.វិស័យអគ្គីសនី និងទឹកស្អាត ៖

៣៧

សាងសង់រដ្ឋាករទឹក និងពង្រីកប្រពន្ធ័ផ្កត់ផ្គង់ ទឹក

1.5.1

ស្រុក 02,05,06

៤ កន្លែង

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម

៣ ខែ

10,000

5,000

200

200

0

400

59.52

៣៨

ពង្រីកបណ្តាញចែកចាយអគ្គីសនី និងគាំទ្រការ

ផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី

1.4.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៥០០​ គ្រួសារ

ស្រុក ០៤ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម

១២ ខែ

3,114

1,666

90

90

0

180

40.82

៣៩

សាងសង់អាងចម្រោះទឹកស្អាត

1.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១ កន្លែង

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម

៣ ខែ

7,000

3,500

0

1,000

0

1,000

25.00

៤០

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើទឹកអោយស្អាត

1.5.1

ស្រុក ០២ ,​ ០៧

៥០ វគ្គ

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៏

៤ ខែ

1,250

700

0

50

50

100

5.25

៤១

សាងសង់ឡជីវឧស្មន័

1.4.2

ស្រុក ០៦

១៤៧​ កន្លែង

ស្រុក ០៦

១២ ខែ

945

507

0

0

283

283

0.53

សរុបរង

22,309

11,373

290

1,340

333

1,963

131.00

១.៥.វិស័យទេសចរណ៍ ៖

៤២

រៀបចំទិវារទេសចរណ៏ពិភពលោក

1.9.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣ លើក

មន្ទីរទេសចរណ៍

៣ ថ្ងៃ

600

300

2

2

2

6

23.81

៤៣

បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ច

1.9.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២០​ វគ្គ

មន្ទីរទេសចរណ៍

៦ ខែ

630

431

10

10

10

30

20.00

៤៤

សាងសង់ផ្ទាំងប៉ាណូបង្ហាញពីទីតាំងទេសចរណ៏​

1.9.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១០ ផ្ទាំង

មន្ទីរទេសចរណ៍

៣ ខែ

500

250

 0

18

18

19.84

៤៥

ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីច្បាប់ទេសចរណ៏ជូនដល់ ប្រតិបត្តិករ

1.9.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៦ វគ្គ

មន្ទីរទេសចរណ៍

៣ ខែ

650

340

 

0

47

  0

47

16.46

៤៦

បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុង

វិស័យទេសចរណ៏

1.9.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១០ វគ្គ

មន្ទីរទេសចរណ៍

១ ខែ

250

120

 

0

  0

15

15

7.94

សរុបរង

2,630

1,441

12

77

27

116

88.00

១.៧.វិស័យពន្ធដារ សេវាកម្ម និងការវិនិយោគ ៖

៤៧

ផ្សព្វផ្សាយអំពីសារះប្រយោជន៏នៃ

កាតព្វកិច្ចពន្ធដារ

1.7.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥​ វគ្គ

ពន្ធដារ

៣ ខែ

1,500

925

15

0

0

15

178.57

៤៨

ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីច្បាប់ និងសេវាកម្មប្រៃសណីយ៏

និងទូរគមនាគមន៏

1.10.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៥ វគ្គ

មន្ទីរប្រៃសណីយ៍

១ ខែ

500

250

10

0

0

10

119.05

៤៩

ផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ពន្ធដារជូនអាជីវករ

1.7.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៨ វគ្គ

ពន្ធដារ

២ ខែ

800

400

0

16

0

16

59.52

៥០

ផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ពន្ធអចលនទ្រព្យ

1.7.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥​ វគ្គ

ពន្ធដារ

៣ ខែ

1,500

925

0

15

0

15

59.52

៥១

ពង្រីកការងារបំរើសេវាកម្ម និងទូរគមនាគមន៏

1.10.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៨ ស្រុក ក្រុង

មន្ទីរប្រៃសណីយ៍

៦ ខែ

10,000

5,000

0

0

200

200

59.52

៥២

បណ្ដុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសេវាកម្ម

1.8.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២៥​ ​​វគ្គ

មន្ទីរការងារ

២៤ ខែ

500

400

0

0

200

200

5.95

៥៣

គម្រោងផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូច

1.8.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២៤០ គ្រួសារ

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍

១២ ខែ

3,238

1,638

0

0

740

740

0.92

សរុបរង

18,038

9,538

25

31

1,140

1,196

483.00

.ផ្នែកសង្គមកិច្ច

២.១.វិស័យអប់រំ ៖

៥៤

សាងសង់អគារសិក្សា (វិទ្យាល័យ និង អនុវិទ្យាល័យ)

2.1.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១០ ខ្នង

ស្រុក ០១ ០២ ០៥ មន្ទីរអប់រំ

១២ ខែ

8,150

4,026

1,250

1,250

0

2,500

15.92

៥៥

គម្រោងគាំទ្រថ្នាក់អក្ខរកម្ម

2.1.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥០ ថ្នាក់

ស្រុក ០៧ មន្ទីរអប់រំ

៨ ខែ

182

125

6

6

6

18

14.39

៥៦

គាំទ្រសកម្មភាពមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៏

និងកម្មវិធីអប់រំមាតា

2.1.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២៧ វគ្គ

មន្ទីរកិច្ចការនារី

៣ ខែ

5,000

2,500

0

60

60

120

6.61

៥៧

សាងសង់ និងជួសជុលទីលានកីឡា

2.1.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣២ ទីលាន

មន្ទីរអប់រំ

៦ ខែ

16,500

7,250

0

600

600

1,200

6.55

៥៨

ផ្តល់អាហាររូបករណ៏ដល់សិស្សក្រីក្រ

2.1.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៩០ នាក់

មន្ទីរអប់រំ

៣០​ ខែ

90

12

0

0

540

540

0.32

សរុបរង

29,922

13,913

1,256

1,916

1,206

4,378

44.00

២.២.វិស័យសុខាភិបាល ៖

៥៩

សាងសង់មណ្ឌលសុខភាព

2.2.1

ស្រុក 01,០3,04, 05,06,07

១៣​ កន្លែង

ស្រុក ០៧ មន្ទីរសុខាភិបាល

២៤ ខែ

140,000

80,000

1,000

1,000

0

2,000

344.32

៦០

ផ្សព្វផ្សាយអប់រំជំងឺគ្រុនចាញ់ ចែកមុង និង ជ្រលក់មុង

2.2.1

ស្រុក ០១

៤៥ វគ្គ

ស្រុក ០១

៦ ខែ

5,015

2,503

11

12

0

23

70.65

៦១

ចុះត្រួតពិនិត្យឪសថក្លែងក្លាយ និងហួសកំណត់

2.2.1

ស្រុក ០២

២ លើក

ស្រុក ០២

១២ ខែ

40

10

0

1

0

1

19.84

៦២

បំប៉នយុវជនក្រៅសាលាឲ្យយល់ដឹងពីមេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍

2.2.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២២០ នាក់

មន្ទីរអប់រំ

៦ ខែ

220

110

0

14

0

14

11.22

៦៣

ផ្សព្វផ្សាយអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងការពន្យា កំណើត

2.2.1

ស្រុក 04,06,07

១២ វគ្គ

មន្ទីរកិច្ចការនារី

៣ ខែ

1,200

600

0

0

24

24

7.94

៦៤

សាងសង់ឃ្លាំងឪសថនៅស្រុកប្រតិបត្តិកំពងស្ពឺ

2.2.1

ស្រុក ០២

១ អគារ

មន្ទីរសុខាភិបាល

៦ ខែ

500

250

0

0

152

152

7.83

សរុបរង

146,975

83,473

1,011

1,027

176

2,214

462.00

២.៣.វិស័យអនាម័យជនបទ៖

៦៥

ជួសជុលអណ្តូងស្នប់

1.5.1

ស្រុក03,05,06,07

២៥២​ អណ្តូង

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍

២៤ ខែ

18,245

15,907

102

102

104

308

136.62

៦៦

សាងសង់អណ្តូងលូចំរុះ

1.5.1

ស្រុក 03,05,06,07

៨៤​ អណ្តូង

ស្រុក ០១ ០៥

១២ ខែ

10,575

5,372

62

62

62

186

115.41

៦៧

សាងសង់អណ្តូងស្នប់

1.5.1

ស្រុក 03,05,06,07

១៩៧​ អណ្តូង

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍

២៤ ខែ

53,937

24,238

0

850

849

1,699

92.53

៦៨

បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៏ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុង តាមសាលារៀន និងសហគមន៏

1.5.1

ស្រុក 03,05,06,07,08

១០វគ្គ

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍

១២ ខែ

600

330

0

   0

10

10

22.06

សរុបរង

83,357

45,847

164

1,014

1,025

2,203

367.00

២.៤.វិស័យយេនឌ័រ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ៖

៦៩

គម្រោងផ្សព្វផ្សាយស្តីពីអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ កិច្ចការពារជនរងគ្រោះបង្រ្កាបការជួញដូរ

មនុស្ស និងអាជីវកម្មផ្លូវភេទ

2.3.4

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

1០​ វគ្គ

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍

មន្ទីរសង្គមកិច្ច មន្ទីរទំ.សភា មន្ទីរកិច្ចការនារី

៣ ខែ

4,000

1,800

34

0

0

34

220.79

៧០

រៀបចំទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មិនា

2.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣​ វគ្គ

មន្ទីរកិច្ចការនារី

១​ ថ្ងៃ

1,700

1,500

4

5

5

14

48.19

៧១

អប់រំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រ្តី

និងគ្រួសារខ្មែរ

2.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥ វគ្គ

មន្ទីរកិច្ចការនារី

២ ខែ

1,500

750

0

30

30

60

27.78

៧២

បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីទស្សនះយេនឌ័រដល់មន្រ្តី

ថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក​និងឃុំ

2.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥ វគ្គ

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ មន្ទីរកិច្ចការនារី

៣ ខែ

7,200

5,600

0

100

100

200

19.03

៧៣

រៀបចំវេទិការស្រ្តីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ខេត្ត

2.3.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៧ វគ្គ

មន្ទីរកិច្ចការនារី

២ ខែ

230

230

0

0

15

15

10.95

៧៤

បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវះ ដល់ស្រ្តី(ជំនាញកែច្នៃ

ម្ហូបអារហារ ត្បាញក្រមារនិងកាត់ដេរជាដើម)

2.3.3

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២០ វគ្គ

មន្ទីរកិច្ចការនារី

៣៦ ខែ

500

500

0

0

420

420

0.38

សរុបរង

15,130

10,380

38

135

570

743

327.00

២.៥.វិស័យវប្បធម៍ ធម្មការ និងសាសនា៖

៧៥

អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ភ្នំព្រះ ឲទៅ ជារមណីយដ្ឋានបុរាណវិទ្យា

3.2.1

02

១ កន្លែង

មន្ទីរវប្បធម៌

១២ ខែ

5,000

3,000

7

0

0

7

637.76

៧៦

ផ្សព្វផ្សាយដល់អាជីវករវិស័យពត៌មាន និង សោតទស្សន៏

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៤ វគ្គ

មន្ទីរព័ត៌មាន

៣ ខែ

400

200

30

30

0

60

444.44

៧៧

រៀបចំអនុសំវច្ចរៈមហាសន្និបាតមន្រ្តីសង្ឃ ទូទាំងខេត្ត

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៩៨៣ រូប

មន្ទីរធម្មការ

១ ខែ

1,983

215

10

0

0

10

134.90

៧៨

ពង្រឹងពង្រីកពុទ្ធិក បឋមនិងជំរុញពុទ្ធិក អនុវិទ្យាល័យតាមក្រុង-ស្រុក

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

695 រូប

មន្ទីរធម្មការ

១ ខែ

695

114

8

0

0

8

88.65

៧៩

បណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងវត្តអារាមដល់ព្រះសង្ឃ-

អាចារ្យ-គណៈកម្មការវត្តនិង ដូនជី

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៦៩២ រូប

មន្ទីរធម្មការ

១ ខែ

1,692

119

10

0

0

10

86.33

៨០

សន្និបាតបូកសរុបវិស័យពុទិ្ធកសិក្សា-ធម្មវិន័យពុទ្ធិកសិក្សាទូទាំងខេត្ត

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៧១៥ រូប

មន្ទីរធម្មការ

១ ខែ

715

123

10

0

0

10

60.80

៨១

ប្រមូលវត្ថុបុរាណរក្សាទុក សារមន្ទីរជាតិ និងរៀបចំទុកដាក់នៅទីតាំងមានសុវត្ថិភាព

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១២ កន្លែង

មន្ទីរវប្បធម៌

១២ ខែ

2,000

1,000

0

10

10

20

51.02

៨២

ផ្សព្វផ្សាយវប្បធមជនជាតិដើម និងចងក្រងប្រពៃណី

ដំឡើងស្នាដៃ

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣០ វគ្គ

ស្រុក ០៤

២ ខែ

7,650

3,712

0

12

12

24

41.40

៨៣

សិក្ខាសាលសស្តីពីការគ្រប់គ្រងពាហរិសាសនាដល់

អ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារឬស្នាក់ការថ្វាយ បង្គំគ្រឹះសាសនា

ឥស្លាម និងសាសនាចិននៅ ទូទាំងខេត្ត

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៥១៦ រូប

មន្ទីរធម្មការ

១ ខែ

516

155

0

5

0

5

35.10

៨៤

ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការការពារ បេតិកភណ្ឌ

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៨ វគ្គ

មន្ទីរវប្បធម៌

១២ ខែ

1,400

1,280

0

16

0

16

33.48

៨៥

បណ្តុះបណ្តាលអ្នកយកពត៌មាន

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៦​ វគ្គ

មន្ទីរព័ត៌មាន

៣ ខែ

60

10

0

0

0

0

33.33

៨៦

កំណត់ព្រំប្រទល់ដែនការពារស្ថានីយ៍បុរាណ និងប្រាសាទបុរាណទួលអង្គទាំង ៣៣៥

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១២ កន្លែង

មន្ទីរវប្បធម៌

១២ ខែ

1,000

500

0

12

12

24

31.89

៨៧

រៀបចំអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិវប្បធម៌ ជនជាតិដើម

ភាគតិចសួយ

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១ កន្លែង

មន្ទីរវប្បធម៌

១២ ខែ

1,700

800

0

0

40

40

27.10

៨៨

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ  របាំ ល្ខោន ចាបី ភ្លេង

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៨ វគ្គ

មន្ទីរវប្បធម៌

២ ខែ

80

56

0

0

6

6

3.40

៨៩

គម្រោងគាំទ្រសិប្បកម្ម  តម្បាញ  ចម្លាក់  គំនូរ

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១០ វគ្គ

មន្ទីរវប្បធម៌

៣ ខែ

100

70

0

0

40

40

0.64

៩០

បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដល់អ្នកក្រីក្រ ជនពិការ (ជួសជុលម៉ូតូ ម៉ាសីនគោយន្ត សំអាងការ កាត់ដេរ ជួសជុលគ្រឿងវិទ្យុ ទូរទស្សន៏)

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣៥ វគ្គ

ស្រុក ០៧ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៏

១២ ខែ

201

40

0

0

380

380

0.20

៩១

សាងសង់បណ្ណាល័យ មន្ទីរធម្មការនិងសាសនា

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

2.5.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៥០០ រូប

មន្ទីរធម្មការ

១២ ខែ

500

200

0

0

500

500

0.17

សរុបរង

25,692

11,594

75

85

1,000

1,160

1,711

.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៣.១ .វិស័យគ្រប់គ្រងដីធ្លី ៖

៩២

ការកំណត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលភូមិ ឃុំ

3.3.1

ស្រុក ០៤

១៥ លើក

ស្រុក ០៤

១ ខែ

22,569

11,237

10

5

0

15

781.61

៩៣

រៀបចំប្លង់គោលទីប្រជុំជន

3.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១​ ប្លង់

មន្ទីររៀចចំដែនដី

២៤ ខែ

75,000

41,250

500

 

0

500

535.71

៩៤

ការងាររៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ ដីធី្លក្នុងឃុំ-សង្កាត់

3.1.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២៤ ឃុំ

មន្ទីររៀចចំដែនដី

២៤ ខែ

153,600

84,480

0

2,400

0

2,400

38.10

៩៥

ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ភូមិបាល

3.1.2

ស្រុក 01,03,04, 05,06,08

២១ វគ្គ

មន្ទីរទ សភា

៣ ខែ

2,100

1,000

0

42

42

84

23.81

៩៦

ដោះស្រាយវិវាទធី្លក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

3.1.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៩៦ ករណី

មន្ទីររៀចចំដែនដី

២៤ ខែ

576

315

0

0

345

345

3.98

៩៧

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសការកសាងផែនទីដីធ្លីឃុំ

3.1.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២ វគ្គ

ស្រុក ០៣

៤ ខែ

105

28

0

0

14

14

1.95

សរុបរង

253,950

138,310

510

2,447

401

3,358

1,385

៣.២.វិស័យគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ៖

៩៨

បង្កើត និងគាំទ្រសហគមន៍ព្រៃឈើ

3.2.1

ស្រុក 01,06,08

១៥ កន្លែង

ស្រុក ០១ ០៦ ០៨

៣៦ ខែ

21,608

12,041

144

145

145

434

106.31

៩៩

ពង្រឹងសហគមន៏ការពារតំបន់ធម្មជាតិដែល មានស្រាប់

3.2.1

ស្រុក 04,05

៦ សហគមន៏

មន្ទីរបរិស្ថាន

៣៣ ខែ

6,600

4,500

36

36

37

109

96.11

១០០

ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ

3.2.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៩​ វគ្គ

មន្ទីរទ សភា

៣ ខែ

4,500

2,500

0

18

18

36

89.29

១០១

គម្រោងតម្លើងផ្ទាំងប៉ាណូរូបភាពអប់រំបរិស្ថាន

និងធនធានធម្មជាតិ

3.2.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣០ ផ្ទាំង

មន្ទីរបរិស្ថាន

៣ ខែ

3,000

1,500

0

10

10

20

89.29

១០២

រៀបចំតំបន់អភិរក្សរមណីយ្យដ្ឋានធម្មជាតិ

3.2.1

08

២​ កន្លែង

ស្រុក ០៨

២៤ ខែ

4,675

2,390

0

0

240

240

1.05

សរុបរង

40,383

22,931

180

209

450

839

382

៣.៣.វិស័យបរិស្ថាន ៖

១០៣

ស្តារប្រពន្ធ័លូទឹកស្អុយ

3.2.2

ស្រុក 02,07

១៣ កន្លែង

ស្រុក ០៧ មន្ទីរសាធារណការ

៥ ខែ

76,104

18,038

347

347

0

694

286.92

១០៤

គម្រោងផ្តល់ធុងសំរាមតាមទីធ្លាសាធារណះ និងទីប្រជុំជន

3.2.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣០ ធុង

មន្ទីរបរិស្ថាន

១២ ខែ

5,000

3,000

10

10

0

20

198.41

១០៥

ផ្សព្វផ្សាយការប្រមូលកាកសំណល់រឹង និងរាវ

3.2.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១០ វគ្គ

ស្រុក ០២ មន្ទីរបរិស្ថាន

១២ ខែ

4,500

1,313

27

27

0

54

181.88

១០៦

គម្រោងសាងសង់ប្រពន្ធ័លូដោះទឹក

3.2.2

ស្រុក 02,05,06

១៨ កន្លែង

ស្រុក ០៧ មន្ទីរធនធានទឹក

៦ ខែ

68,116

38,868

0

500

500

1,000

38.76

១០៧

រៀបចំទិវារបរិស្ថានជាតិ និងអន្តរជាតិ ៥​មិថុនា

3.3.1

ស្រុក 04,06,07

៣ វគ្គ

មន្ទីរបរិស្ថាន

៣ ថ្ងៃ

2,200

1,500

0

13

13

26

33.58

១០៨

ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ

ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ការបំពុលបរិស្ថាន តាម រយៈការបញ្ចាំងភាពយន្ត

3.3.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣០ វគ្គ

មន្ទីរបរិស្ថាន

១២ ខែ

3,000

1,500

0

0

60

60

29.76

១០៩

គម្រោងត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ បរិស្ថាននៅតាមសិប្បកម្ម និងអាជីវកម្ម នៅក្នុង ខេត្ត

3.3.2

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥០ សេវាកម្ម

មន្ទីរបរិស្ថាន

១២ ខែ

150

75

0

0

26

26

1.14

សរុបរង

159,070

64,294

384

897

599

1,880

770

៣.៤.វិស័យការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ ៖

១១០

បណ្តុះបណ្តាលពីសារះសំខាន់ការគ្រប់គ្រងធនធាន

ធម្មជាតិ និងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

3.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៤ វគ្គ

មន្ទីរបរិស្ថាន

១ ខែ

200

140

13

13

  0 

26

10.68

សរុបរង

200

140

13

13

0

26

11.00

.ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់

៤.១.វិស័យអភិបាលកិច្ចល្អ ៖

១១១

ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ ស្រុក​ ក្រុង ជាពិសេសសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាស្រ្តី និង

គកនក​ ជាស្រ្តី ចំនួន ៣២៤ នាក់

4.1.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៣០ វគ្គ

ស្រុក ០៨ មន្ទីរកិច្ចការនារី

៣ ខែ

750

324

40

40

40

120

9.29

១១២

ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីរដ្ឋបាលឃុំ​ សង្កាត់ ស្រុក ក្រុង​ (រដ្ឋបាលសាធារណៈ)

4.1.1

05

២ វគ្គ

ស្រុក ០៥

២ ខែ

2,400

130

0

86

86

172

8.31

១១៣

សាងសង់សាលាឃុំ

4.1.1

07

៤​ កន្លែង

ស្រុក ០៧

៨ ខែ

28,799

14,806

0

0

500

500

4.52

សរុបរង

31,949

15,260

40

126

626

792

22.00

៤.២.វិស័យការគ្រប់គ្រងស្ថិតិ ៖

១១៤

សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការឃុំ សង្កាត់

នៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក

4.2.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៨ ស្រុក

មន្ទីរផែនការ

១​ ខែ

2,700

201

8

9

9

26

192.86

១១៥

វិភាគឯកសារពត៌មានស្ថានភាពឃុំ សង្កាត់

4.2.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៨៧ ឃុំ​

មន្ទីរផែនការ

១​ ខែ

4,302

60

0

30

30

60

85.36

១១៦

ប្រមូលទិន្នន័យមូលដ្ឋានភូមិ ឃុំ សង្កាត់

4.2.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៣៧៣ ភូមិ

មន្ទីរផែនការ

៣ ខែ

4,620

90

0

  0 

61

61

45.08

សរុបរង

11,622

351

8

39

100

147

323.00

៤.៣.វិស័យការងារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ ៖

១១៧

ផ្សព្វផ្សាយចរាចរណ៏ផ្លូវគោក

4.3.1

ស្រុក 01,02,03, 05,06 ,07,08

៥០ វគ្គ

ស្រុក ០១ ០២ ០៣ មន្ទីរអធិការកិច្ច

៦ ខែ

27,703

13,925

108

109

0

217

490.20

១១៨

ផ្សព្វផ្សាយផល់ប៉ះពាល់ និងគ្រោះថ្នាក់ ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

4.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

១៥ វគ្គ

ស្រុក ០៥ មន្ទីរសង្គមកិច្ច មន្ទីរអធិការកិច្ច

៩ ខែ

1,500

750

23

24

0

47

110.69

១១៩

គម្រោងថែលម្អរសោភណ័ភាពតាមដងផ្លូវ

(កាប់ដើមឈើ )

4.3.1

ស្រុក 02,07

១០០ ដើម

មន្ទីរសាធារណការ

២ ខែ

50,000

22,000

0

420

420

840

70.86

១២០

ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការជួញដូរមនុស្ស និងការកេងប្រវ័ញ្ច

4.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

៨ វគ្គ

មន្ទីរសង្គមកិច្ច

១​ ខែ

800

400

0

24

24

48

11.90

១២១

ផ្សព្វផ្សាយអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធកុមារ និងច្បាប់ស្តីពីការស្មុំកូន

4.3.1

គ្រប់ស្រុក-ក្រុង

២​ វគ្គ

មន្ទីរសង្គមកិច្ច

២​ ខែ

220

112

0

0

20

20

11.79

សរុបរង

80,223

37,187

131

577

464

1,172

695.00

សរុបរួមផ្នែក គ

2,236,886

923,487

12,413

21,482

19,520

53,415

9,801

ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគខេត្ត ឆ្នាំទី១ (២០១១)

ល.រ

ឈ្មោះគម្រោង

ទីតាំងគម្រោង

លទ្ធផលគ្រោង

តម្លៃគម្រោង គិតជាលានរៀល

ប្រភពថវិកា

កាលបរិច្ឆេទអនុវត្តន៍

អ្នកទទួលផល

ឯកតា

ចំនួន

ចាប់ផ្តើម

បញ្ចប់

សរុប

ស្រី

ស្តារស្រះទឹកស្អាតនៅគល់ស្ពានខាងកើតផ្សារកំពង់ស្ពឺ

ក្រុងច្បាមន

៣៨២០

45.80

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/02/2011

30/04/2011

5,000

2,500

លើកខឿនរៀបប៑តឌឿក្រាលការ៉ូឡាសួនច្បារមាត់

ស្ទឹងខាងជើងរបងសាលាខេត្ត

សាលាខេត្ត

១២៨៨

290.00

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/04/2011

30/07/2011

40,000

28,000

ជួសជុលបេតុងផ្លូវក្រាលកៅសូ៑ចាក់បេទីមនៅ មុខសាលាខេត្ត

ក្រុងច្បាមន

២៧២៨

328.50

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/02/2011

30/04/2011

35,000

20,000

ជួសជុលផ្លូវចាក់បេតុង នៅភូមិត្រពាំងលើក

ក្រុងច្បាមន

១១៧៣

171.50

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/08/2011

30/09/2011

10,000

6,000

ជួសជុលស្ពាន នៅភូមិអង្គរជាខាងលិចឃុំព្នាយ ស្រុកសំរោងទង

ស្រុកសំរោងទង

កន្លែង

១ កន្លែង 4mx12m

130.00

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/06/2011

30/07/2011

40,000

25,000

ជួសជុលប្រពន្ធ៍ទឹក ភ្លើង ក្នុងសាលាខេត្ត សាលាក្រុង ស្រុក

សាលាខេត្ត និង

៨ក្រុង ស្រុក

កន្លែង

16.00

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/06/2011

30/07/2011

500

200

ចាក់បេតុងធ្វើច្រាំងស្ទឹងខាងជើងសាលាខេត្ត

ក្រុងច្បាមន

៤០០០

1200.00

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/07/2011

30/09/2011

50,000

30,000

ចាក់ដីបំពេញច្រាំងស្ទឹងខាងជើងសាលាខេត្ត

ក្រុងច្បាមន

១០០០០

300.00

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/07/2011

30/09/2011

50,000

30,000

ដំឡើងបង្គោលភ្លើង និងបណ្តាញុអគ្គិសន្នីបំភ្លឺសាធារណៈ

ក្រុងច្បាមន

ដើម

៤០

450.00

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/03/2011

30/06/2011

60,000

30,000

១០

ជួសជុលបណ្តាញ និងបង្គោលចាស់នៅស្ពានគុណគ្រូនិងនៅសាលាខេត្ត

សាលាខេត្ត ស្រុកសំរោងទង

លើក

59.00

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/03/2011

30/07/2011

50,000

29,000

១១

ការប្រមូលសំរាមក្នុងទីរួមខេត្ត

ក្រុងច្បាមន

ទីប្រជុំជន

15.00

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/05/2011

30/05/2011

40,000

29,000

១២

ជួសជុលរបងមុខសាលាខេត្ត

សាលាខេត្ត

១៩១

164.20

រាជរដ្ឋាភិបាល

01/10/2011

30/12/2011

700

200

 សរុប

     

170.00

 

 

 

381,200

229,900

សូមចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារទាំងមូល

Share on Facebook