បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ ក្រុងច្បារមន

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្ដនាម-នាម

ភេទ

ឆ្នាំកំណើត

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

ឋានៈក្នុងក្រុម

ចាស់/ថ្មី

ផ្សេងៗ

ប្រឹក្សាសង្កាត់

ចាស់

ថ្មី

ក្រុងច្បារមន ៥០២

 

សង្កាត់ ច្បារមន ៥០២០១

1 ផង់ ឆោមណាត ប្រុស ១៣.០៣.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាចៅសង្កាត់  1    
2 ភួង ផុន ប្រុស ១៥.១២.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី១ 1    
3 ងិន លីម ប្រុស ០៣.០៥.៤០ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី២ 1    
4 សេង សាំងហ៊ី ប្រុស ០២.០៦.៦៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ជា កែម ប្រុស ០៦.០៦.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1    
6 ជុំ គាលី ស្រី ១២.០៧.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 សែ សូនី ប្រុស ២២.០៩.៦៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 6 HRP 0 SRP 1 NRP 0   6 1  
 

សង្កាត់ កណ្ដេាលដុំ៥០២០២

1 ឌី ណន ប្រុស ១០.០២.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាចៅសង្កាត់  1    
2 លីវ ឆេង ប្រុស ០៩.០២.៤០ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី១ 1    
3 អ៊ុច កឿន ប្រុស ០៨.០៤.៦៥ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី២   1 ជំនួស ខុន ផល្លា
4 ប៉ាត សយ ប្រុស ១៥.០៥.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 វ៉ាត មឿន ប្រុស ១៥.០៩.៧២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ឃួន ផល ប្រុស ០២.០៩.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក     1 ថ្មី
7 ប៊ូ ធឿន ស្រី ២៥.០៩.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

សង្កាត់ រកាធំ ៥០២០៣

1 ព្រំ សារ៉ន ប្រុស ០២.១២.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាចៅសង្កាត់  1    
2 ឈឹម សុខុម ប្រុស ១៥.០៩.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី១   1 ថ្មី
3 កែវ ប៉ាន់ ប្រុស ០២.០២.៣៨ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី២ 1    
4 អោ ផល ប្រុស ២៥.០៨.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 កែវ សារីម ស្រី ១០.០៩.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1    
6 ឯម ឈឿន ប្រុស ០៣.០៧.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ប៉ែន ឯក ប្រុស ០៥.០៦.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
8 ប្រាក់ ផូ ប្រុស ២០.០៩.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
9 គុណ ម៉ាច ស្រី ០១.០៧.៧០ សម រង្ស៊ី សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 7   CPP 7 HRP 0 SRP 2 NRP 0   6 3  
 

សង្កាត់ សុព័រទេព ៥០២០៤

1 ញ៉ឹក អ៊ុច ប្រុស ០២.០៣.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាចៅសង្កាត់  1    
2 ជៀប សុភិន ប្រុស ១៥.០៥.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី១ 1    
3 ស្រី សាវី ប្រុស ០៨.០៥.៦៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី២ 1    
4 ឆន ឆេងឡាង ប្រុស ១៥.១០.៧៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
5 ស៊ឹម សង ប្រុស ១២.០៦.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 កុយ ផល្លា ស្រី ០១.១២.៦១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
7 ឆេង វន្ថា ប្រុស ១០.១២.៤៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 0 SRP 2 NRP 0   5 2  
 

សង្កាត់ ស្វាយក្រវ៉ាន់ ៥០២០៥

1 ង៉ែត រ៉េន ប្រុស ០១.០២.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាចៅសង្កាត់  1    
2 ជៀប សារី ប្រុស ០៦.០៣.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី១ 1    
3 ហែម ស៊ីវន ប្រុស ០៥.០៥.៥១ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាចៅសង្កាត់រងទី២ 1    
4 ហេង ម៉ុន ប្រុស ១៥.១២.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
5 អ៊ឹម ចាន់ថន ស្រី ០៨.០១.៧៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 សួស ចាន់ថង ស្រី ០៥.០៦.៧៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 កុយ ព៉ោ្ញន ប្រុស ០៣.០៤.១៩៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ជំនួស យឹម សុំ
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 5   CPP 6 HRP 0 SRP 1 NRP 0   5 2  

សរុបប្រចាំក្រុងច្បារមន

ស្រី

7

ប្រុស

30

 

CPP

29

HRP

1

SRP

7

NRP

0

 

27

10

 
Share on Facebook