បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្នុងស្រុកគងពិសី

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្ដនាម-នាម

ភេទ

ឆ្នាំកំណើត

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

ឋានៈក្នុងក្រុម

ចាស់/ថ្មី

ផ្សេងៗ

ប្រឹក្សាឃុំ

ចាស់

ថ្មី

ស្រុកគងពិសី ៥០៣

 

ឃុំ អង្គពពេល ៥០៣០១

ហ៊ីង សាមុត ប្រុស ០១.០៣.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
យ៉ាន់ សុខន ប្រុស ១៥.១០.៥១ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
អ៊ុយ អេម ប្រុស ០២.០១.៥៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
ប៉ែន ហេង ប្រុស ១០.០៧.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ព្រំ ណៃ ប្រុស ០៥.១២.៤២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   4 1  
 

ឃុំ ជង្រុក ៥០៣០២

ថោង ផាត ប្រុស ១៥.០៤.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
សំ ម៉ៅ ប្រុស ០៦.០២.៥១ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
អ៊‌ឹម អឿន ប្រុស ០២.០៦.៧០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
អ៊ុន អោម ប្រុស ០៨.១០.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ញិប ទឹម ប្រុស ១៥.០១.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
កែវ សឿន ប្រុស ០២.១១.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សេង សុខេម ស្រី ០៣.០៥.៦៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
មឿង សៅ ប្រុស ២៧.០៧.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
សេង ឈឿន ប្រុស ១០.០២.៤៨ សម រង្ស៊ី សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 6 HRP 1 SRP 2 NRP 0   6 3  
 

ឃុំ មហាឬស្សី ៥០៣០៣

ស្វាយ ជឿង ប្រុស ០៥.១០.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
ស៊ុំ ទូច ប្រុស ១៥.០៥.៧០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
ភោគ មាន ប្រុស ០៩.០៩.៤៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
ឡុង ង៉ែត ប្រុស ១៧.០៣.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
ឃុត អ៊ូច ប្រុស ១៨.០៩.៦៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ម៉ម ស៊ីណាត ស្រី ០៧.០២.៨១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ឆិល ថន ប្រុស ១០.១២.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ពេជ្រមុនី ៥០៣០៤

ណុប សុខ ប្រុស ១២.០២.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
ហង្ស ភី ប្រុស ០១.០៧.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
នួន ហ៊ីម ប្រុស ០១.០២.៧៧ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
ស្ងួន ចាន់ថុល ស្រី ០៩.១០.៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
ហួយ ស្រេង ប្រុស ១៣.០៤.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 4 HRP 1 SRP 0 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ ព្រះនិញ្វន្ដ ៥០៣០៥

ម៉ិច សារ៉ន ប្រុស ១៥.០៦.៥៧ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
ឃឹម ភន ប្រុស ០៦.០៦.៥២ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
ឡាយ រ៉ា ប្រុស ១០.១០.៧៤ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
ប្រាក់ លន់ ប្រុស ១៣.០៤.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សឹង សុផល ប្រុស ០១.០១.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
តុប ហៀង ប្រុស ១១.១០.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ព្រីង សុន ប្រុស ១៦.០៦.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
អែម សុធាវី ស្រី ១១.០៥.៧៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សឿង សាញ់ ស្រី ០៣.០៧.៥៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 7   CPP 6 HRP 1 SRP 2 NRP 0   7 2  
 

ឃុំ ព្រៃញាតិ ៥០៣០៦

ចាន់ ស៊ុន ប្រុស ១៧.០៦.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
ទូច ហន ប្រុស ១០.១១.៤៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
ទន់ សាន់ ប្រុស ០១.០១.៥៤ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
ជុំ មាន ប្រុស ០១.០១.៥៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិិក 1    
ឯក សៀង ប្រុស ០២.០៣.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ប្រាក់ សុភិន ស្រី ០២.០៦.៥៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
ទិត ជឿន ប្រុស ០៩.០៣.៤៨ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1   ជំនួស ភោគ តុន
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ព្រៃវិហារ ៥០៣០៧

ដួង សយ ប្រុស ១២.០២.៤០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
ស៊ូ សុផាន់ ប្រុស ១០.១០.៧៥ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
ភោគ មឿន ប្រុស ១៩.១០.៥៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
ប៉ុក ម៉ៅ ប្រុស ១៦.១១.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ស្ងួន គន្ធា ស្រី ១១.០៣.៧៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
គល់ ផុន ប្រុស ០៣.១២.៤២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ម៉ម ឆែម ប្រុស ១៦.០៦.៤០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ រកាកោះ ៥០៣០៨

រស់ កែម ប្រុស ១៣.០២.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
ព្រំ ថន ប្រុស ០២.០១.៥២ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
ជិន ចាន់ថា ប្រុស ០៩.០៦.៧៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
ធន់ សុខឡេង ស្រី ០២.០៨.៧៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ចាន់ ស្រីមុំ ស្រី ១០.០៣.៨៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
ជី ហុក ប្រុស ០៧.១១.៨០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
ញូង ស៊ីម ប្រុស ១០.០៥.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 5   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ស្ដុក ៥០៣០៩

អ៊ុំ ចាំ ប្រុស ១៥.០៣.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
ខឹម ខន ប្រុស ១០.០៤.៥១ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
ស្វាយ ប៉េង ប្រុស ១៨.០៧.៤៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
សំ សន ប្រុស ១២.០២.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
អ៊ុង ជុំ ប្រុស ១៥.០៥.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
យ៉ាង ចាន់ធឿន ស្រី ០២.០៨.៧១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ឡុង នឿង ប្រុស ០១.០៤.៤៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 2 SRP 1 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ ស្នំក្រពើី ៥០៣១០

ពៅ ស៊ីណាត ប្រុស ០២.០៥.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
សៅ ទិត្យ ប្រុស ០៥.០៥.៤៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
ស្វាយ ស៊ីណន ប្រុស ១៧.០៧.៥៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
ឃឹម ងួន ប្រុស ២៨.០៩.៥៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ស្វាយ ខុន ប្រុស ០១.០៧.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សុខ ចន្ធូ ស្រី ០៥.០៦.៧៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
ទេស សារិន ប្រុស ១០.០៨.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
រ៉ិត គុណ ប្រុស ១៨.០៧.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
កុយ សារឿន ប្រុស ០៣.០៤.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 7 HRP 1 SRP 1 NRP 0   6 3  
 

ឃុំ ស្រង់ ៥០៣១១

ផាន់ ចក់ ប្រុស 1960 ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
ព្រាប ប៉ន ប្រុស 1950 សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
ប៉ៅ អេន ប្រុស ១០.០៩.៤៤ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
ញ៉េស ស៊ីណាត ប្រុស ០១.០១.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សុខ ណន ស្រី 1958 ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
ឃឹម សុខា ប្រុស 1963 ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សួង យ៉ន ប្រុស ០៦.១២.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ ទឹកល្អក់ ៥០៣១២

ចក់ សារិន ប្រុស ១០.១២.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
មិន វ៉ុន ប្រុស ១២.០២.៥៧ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
ស៊ឹម សារ៉េត ប្រុស ០៩.០៩.៧៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
អ៊ុំ សុខហេង ស្រី ០២.១០.៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
មឿង សៀក ប្រុស ១៥.០៣.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
អេម សាម៉េត ស្រី ១០.០៩.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
យឹម វណ្ណា ប្រុស ១០.០៤.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 5   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ វាល ៥០៣១៣

ប្រាក់ សារិន ប្រុស ២០.០៤.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
គង់ សុជា ប្រុស ០៨.០៦.៦៥ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
អ៊ឹម សំបូរ ប្រុស ០៩.០៩.៦២ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1   ជំនួស តុប សាម៉េត
ណុប លីម ប្រុស ១២.០៤.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
ជី សុភី ស្រី ០៤.០៥.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
ប្រេស សុផាត ប្រុស ០៣.០៥.៦៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
ចឹក សំអុល ប្រុស ០១.០៨.៥២ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 2 SRP 1 NRP 0   3 4  

សរុបប្រចាំស្រុកគងពិសី

ស្រី

15

ប្រុស

78

 

CPP

63

HRP

15

SRP

15

NRP

0

 

62

31

 
Share on Facebook