បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្នុងស្រុកថ្ពង

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្ដនាម-នាម

ភេទ

ឆ្នាំកំណើត

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

ឋានៈក្នុងក្រុម

ចាស់/ថ្មី

ផ្សេងៗ

ប្រឹក្សាឃុំ

ចាស់

ថ្មី

ស្រុកថ្ពង ៥០៨

                 
 

ឃុំ អមលាំង ៥០៨០១

1 តឹក នីម ស្រី ០៦.១១.៨៥ សម រង្ស៊ី ប្រធាន និងជាមេឃុំ    1 ថ្មី
2 ស៊ឹមម៉ន ប្រុស ០៥.០៨.១៩៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1   ជំនួស ហាប់ ដាំ
3 សរ សុខ ប្រុស ០៨.០៩.៦៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 វង្ស វ៉េង ប្រុស ១៨.០៧.៦៥ សម រង្ស៊ី សមាជិក   1 ថ្មី
5 តឹឹក ធា ប្រុស ២៣.០៦.៧៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក   1 ថ្មី
6 ឆួយ ហ៊ីម ប្រុស ០៥.១០.១៩៦២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1   ជំនួស ស៊ឹម ម៉ន
7 ឌុល សុរិន ប្រុស ១៥.១២.៦៧ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 2 HRP 2 SRP 3 NRP 0   2 5  
 

ឃុំ មនោរម្យ ៥០៨០២

1 ភឿង ភឿន ប្រុស ០១.០២.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ភិន ហួន ប្រុស ០១.០១.៤០ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 គង់ ឌឹម ប្រុស ១៥.១០.៤៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ថង ធី ប្រុស ១១.១១.៨២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
5 ណុច ដើង ស្រី ០៤.១១.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ ប្រាំបីមុម ៥០៨០៣

1 ចិន សាន់ ប្រុស ១២.០២.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ឆឹង សារឿន ប្រុស ០៥.០៦.៦៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ឈឿង ខា ប្រុស 1966 សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ឈៀង អិត ប្រុស ០៧.០២.៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 វង្ស ផល្លា ស្រី ០៣.០៥.៨៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 ពួក ទូច ប្រុស ១៤.០១.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 សែម សូត្រ ប្រុស ២៥.០៣.៦៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ រុងរឿង ៥០៨០៤

1 ម៉ែន យឺន ប្រុស ១០.១០.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ម៉ៃ សុខន ប្រុស ០៩.១១.៥៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ខេម រ៉ាត់ ប្រុស ០៤.០៥.៧០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1  
4 សួន សារិន ប្រុស ០៦.០៧.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
5 ម៉ន ថា ស្រី ១០.០៧.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 នុត សារឿន ស្រី ០១.០១.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 សុខ វ៉ុន ប្រុស ០៥.១២.៥៨ សម រង្ស៊ី សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 5   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ទ័ពមាន ៥០៨០៥

1 ហែម សុង ប្រុស ០៧.០៨.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 សំ សៀម ប្រុស ០៩.០៥.៦៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 មុំ ម៉េត ប្រុស ០៩.០៤.៥២ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ងិន ប៊ូ ប្រុស ០៥.០៦.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ហែម សុខលីន ស្រី ១២.០៥.៨៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ វាលពន់ ៥០៨០៦

1 ខាត់ រស់ ប្រុស ១០.០៧.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 សឿង គឹមសង ប្រុស ១០.០១.៦៦ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 ចែ គង់ ប្រុស ២០.០២.៧៥ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 ហុង សារុន ប្រុស ១៣.០៣.៧២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
5 ប្រាក់ សុខឡាង ស្រី ០៧.០៩.៦៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 សរ សារឿន ស្រី ០៥.០៧.៦៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 មុំ សារឿន ប្រុស ១០.០៦.៦០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 5   CPP 4 HRP 2 SRP 1 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ យាអង្គ ៥០៨០៧

1 កែវ យឿន ប្រុស ១២.០៥.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 សំ សាវឿន ប្រុស ០៣.០៩.៧៥ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 សំរិទ្ធ វឺន ប្រុស ០៤.០៥.៧៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1 ជំនួស ទៀប ប៊ុនសេម
4 ណុប គន្ធា ប្រុស ២៨.០៤.១៩៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1   ជំនួស ចាន់ សេង
5 ម៉ិល សារីម ស្រី ១៥.០៤.៧៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 សួន យ៉ន ប្រុស ០៣.០៣.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
7 ម៉ី សៀម ស្រី ០១.១១.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 5   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   4 3  

សរុបប្រចាំស្រុកថ្ពង

ស្រី

10

ប្រុស

35

 

CPP

25

HRP

9

SRP

11

NRP

0

 

25

20

 
Share on Facebook