បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្នុងស្រុកបរសេដ្ឋ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្ដនាម-នាម

ភេទ

ឆ្នាំកំណើត

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

ឋានៈក្នុងក្រុម

ចាស់/ថ្មី

ផ្សេងៗ

ប្រឹក្សាឃុំ

ចាស់

ថ្មី

ស្រុកបរសេដ្ឋ ៥០១

 

ឃុំ បរសេដ្ឋ ៥០១០១

1 ចាន់ ថុល ប្រុស ១០.០២.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ហង់ ប៊ុនថុង ប្រុស ០២.០៥.៥៦ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 ញ៉ែម ថន ប្រុស ០៣.០៣.៥៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ទូច រី ប្រុស ០៤.០៦.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ឃុត ធុច ប្រុស ១៥.០៩.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ខឹម សំណាង ប្រុស ១០.០២.៦៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ខឹម ហឿន ប្រុស ០១.០២.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
8 នួន សុម៉ាលី ស្រី ១១.០១.៧១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
9 ម៉ៅ អាន ប្រុស ០១.០១.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 7 HRP 1 SRP 1 NRP 0   7 2  
 

ឃុំ កាត់ភ្លុក ៥០១០២

1 ចែម សុវ៉ាត់ ប្រុស ០៣.០១.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 បេន ប៊ុនធិន ប្រុស 1972 សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ស៊ឹម ភឺន ប្រុស ១៦.០៦.៤៦ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 សៀង ឆាត ប្រុស ០៦.១០.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 តោ សុខហេម ស្រី ២២.០៤.១៩៨៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក     ជំនួស កែវ សាម៉ន
6 បេន ស៊ីថា ប្រុស ០៦.០២.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
7 នក សុវណ្ណា ប្រុស ១៥.០៩.៥១ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   4 2  
  ឃុំ និទាន ៥០១០៣
1 គឹម នឿន ប្រុស ០១.០១.១៩៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1   ជំនួស មាស ឌុក
2 គូ គង់ ប្រុស ១២.០៨.៤៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 នេត ចាន់ថុល ប្រុស ០៥.០៨.៦៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ហៃ សុផល ប្រុស ១៦.០៦.១៩៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1   ជំនួស គឹម នឿន
5 ខាត់ ជឿន ប្រុស ១០.០៣.៦៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ទេព ភាព ប្រុស ០៤.០៥.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 នូ ថន ប្រុស ០៣.០៥.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 7   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ ភក្ដី ៥០១០៤

1 ខៀវ ប៊ុនធី ប្រុស ១០.០៦.៦៤ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 មៀច តារ៉ា ប្រុស ០៥.០៤.៧៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 ឈុន សេង ប្រុស ០៣.០១.៤៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 វង្ស គួន ប្រុស ០៦.០១.៧២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ប្រាក់ ថន ប្រុស ០២.០៥.៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ ភារីមានជ័យ ៥០១០៥

1 ប៉ិច ឆែម ប្រុស ១៥.០៣.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ឈួន ដឿន ប្រុស ១២.០៧.៤៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 ធូ សារុន ប្រុស ០២.០៧.៦០ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 គ ឡេង ប្រុស ០១.០៤.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 សុខ រ៉េត ស្រី ០៣.១២.៦៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 វង់ នួន ប្រុស ១៩.១០.៤១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ហ៊ីង គា ប្រុស ០២.០៤.៨៥ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 2 SRP 1 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ ផុង ៥០១០៦

1 ចាប សុខា ប្រុស ១២.១២.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 សួស សុមេធ ប្រុស ១៥.០៧.៣៨ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 សួស សាម៉ន ប្រុស ០១.០២.៤៦ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 មួល សារីម ប្រុស ០៨.០១.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ម៉ម ពៅ ស្រី ១៩.០៩.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ខាន់ សារឿន ប្រុស ១៥.០៦.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
7 អ៊ូ ពុទ្ធី ប្រុស ០៤.០៤.៧៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ ពោធិអង្គ្រង ៥០១០៧

1 ប្រាជ្ញ យ៉េង ប្រុស ០៦.១០.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 សំ អុន ប្រុស ១៦.០៨.៥៤ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ពៅ ជិន ប្រុស ១៥.០២.៥០ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ឡុង ញាន ប្រុស ១៥.១០.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ប៊ុន ជា ប្រុស ០៦.០៣.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ងៅ ជឿន ប្រុស ១៩.០៥.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
7 សំ វណ្ណា ប្រុស ០១.០៨.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
8 អាន ផានី ស្រី ០២.០១.៨២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
9 យិន ឈឿន ប្រុស ០៣.០១.៥១ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
10 ពៅ ពែល ប្រុស ០៦.០២.៤៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
11 តុប សុខន ប្រុស ០៨.០១.៥៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 10   CPP 6 HRP 4 SRP 1 NRP 0   6 5  
 

ឃុំ ពោធិ៍ចំរើន ៥០១០៨

1 វង ហេន ប្រុស ០៤.០៧.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ប្រាក់ ភន ប្រុស ១៣.០៣.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 កែវ ប៊ុនថន ប្រុស ០៥.០១.៧០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 ង៉ែត គីម ស្រី ០៥.០៦.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ហង្ស សំបូរ ប្រុស ១២.០២.៦៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ដៀប ឃៀង ប្រុស ១៤.០៦.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 អ៊ុយ ប៉ែត ប្រុស ១២.០៦.៤៧ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 2 SRP 0 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ ពោធិ៍ម្រាល ៥០១០៩

1 ប៉ុល ម៉ាក់ ប្រុស ១៥.០៤.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 គុយ រឿន ប្រុស ១៧.០៣.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 គាំ សារឿន ប្រុស ០៧.១០.៧០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 កន វ៉ិល ប្រុស ០២.០៥.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 គ្រុយ ហោ ប្រុស ០៥.០៦.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ប្រាក់ សេម ប្រុស ១៩.០២.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ជិន សុខឃីម ស្រី ១៦.០៦.៦៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 6 HRP 1 SRP 0 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ស្វាយចចិប ៥០១១០

1 ជៃ ឈុំ ប្រុស ១៥.០៧.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 យឹម ស៊ុំ ប្រុស ០៨.០៧.៤៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 ឃួន សុខន ប្រុស ០៧.០៥.៥២ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ជា ស៊ិនថៃ ប្រុស ០៧.១១.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ឈួរ ប៊ុនហៀង ប្រុស ១១.០២.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ឃួន លៀង ប្រុស ១៥.១១.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
7 ស្វាយ ហន ប្រុស ០៦.០២.៥២ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 7   CPP 4 HRP 2 SRP 1 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ ទួលអំពិល ៥០១១១

1 សុខ ភាជ ប្រុស ១៥.០១.៦២ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ញឹម ជីម ប្រុស ១១.១២.៥១ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 ភោគ ស៊ុន ប្រុស ០៣.១០.៤៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 អ៊ុំ ហ៊ន ប្រុស ១០.១១.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 អ៊ីង មិត្ដ ប្រុស ១៣.០២.៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 ព្រេជ សន ប្រុស   ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ជំនួស សុខ អ៊ិម
7 ពែន ម៉ន ប្រុស ០៨.០១.៥០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 7   CPP 4 HRP 2 SRP 1 NRP 0   3 4  
 

ឃុំ ទួលសាលា ៥០១១២

1 មាស សាម៉ុន ប្រុស ១០.១២.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 សុក លីហួរ ប្រុស ១៦.០៣.៧៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ប្រាក់ វណ្ណា ប្រុស ០៤.០៧.៧៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 ឯក មឿន ប្រុស ៣០.១២.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
5 ញ៉ែម ឌុម ប្រុស ០៥.១២.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 កុច ផា ប្រុស ០១.០២.៤១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 មុំ ជា ប្រុស ០២.០៦.៦៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 7   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ កក់ ៥០១១៣

1 សួន យន់ ប្រុស ០១.០៩.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 កែវ ពិសី ស្រី ១២.០២.៧៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 កឹម ចាន់ថុល ប្រុស ០១.០៩.៦១ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 សួន ហន ប្រុស ១១.០១.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 អង់ សំអុន ប្រុស ១៣.០២.៦៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ចាន់ ជីម ប្រុស ១០.០៩.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 សុខ ចំរើន ប្រុស ០៣.០៦.៦៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 0 SRP 2 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ ស្វាយរំពារ ៥០១១៤

1 ចាប សារឿន ប្រុស ១៨.០៣.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 មាស សុខឡេង ប្រុស ១០.១០.៧២ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ឯម ស៊ីម ប្រុស ០៣.០៦.៤៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 កែ សឿន ប្រុស ១៤.០៧.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 អ៊ិត សាវឿន ប្រុស ០២.០៦.១៩៦៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1   ជំនួស កែប ហន
6 កេត ជុន ប្រុស ១៥.០៤.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 សាត ផា ប្រុស ១០.០១.៥៥ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 7   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ ព្រះខែ ៥០១១៥

1 ឡោ ងួនឡេង ប្រុស ០៦.០៧.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ម៉ុម ឃៀង ប្រុស ០៧.០៣.៦៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 កែវ ហន ប្រុស ១៩.០៧.៤៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 សៅ សិន ប្រុស ០១.០៦.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 សៀង យន ប្រុស ០៣.០២.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   4 1  

សរុបប្រចាំស្រុកបរសេដ្ឋ

ស្រី

8

ប្រុស

99

 

CPP

68

HRP

21

SRP

18

NRP

0

 

73

33

 
Share on Facebook