បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ស្រុកភ្នំស្រួច

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្ដនាម-នាម

ភេទ

ឆ្នាំកំណើត

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

ឋានៈក្នុងក្រុម

ចាស់/ថ្មី

ផ្សេងៗ

ប្រឹក្សាឃុំ

ចាស់

ថ្មី

ស្រុកភ្នំស្រួច ៥០៦

 

ឃុំ ចំបក់ ៥០៦០១

1 ជ័យ ហ៊ីម ប្រុស ០៨.១០.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ប៉ាង ស៊ុន ប្រុស ០៥.០៩.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិ និងជាជំទបទី១  1    
3 ថៃ ប៊ុនធឿន ប្រុស ១២.០៨.៧៦ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 រស់ តង ស្រី ០៥.០៦.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
5 ប៊ូ សុវណ្ណ ប្រុស ១៤.០១.៨៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 3 HRP 2 SRP 0 NRP 0   2 3  
 

ឃុំ ជាំសង្កែ ៥០៦០២

1 ខៀវ ជា ប្រុស ១២.១២.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 កង អៀង  ប្រុស ១២.០៥.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិកនិងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ញូង ឃឿង ប្រុស ០៥.០៥.៦០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 អំ សុខ ប្រុស ១២.០២.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
5 ជា ជៃ ប្រុស ០៧ .០១.៦៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 3 HRP 2 SRP 0 NRP 0   2 3  
 

ឃុំ ដំបូករូង ៥០៦០៣

1 ខៀវ វណ្ណា ប្រុស ១២.០៤.៨២ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1   ជំនួសមួង ឡាវ
2 ជួន ជា ប្រុស ០១.០២.៥២ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 ណី ភ័ណ្ឌ ប្រុស ០១.០៤.៦៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 សាយ ធឿន ប្រុស ១២.០៤.៨២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ខៀវ វណ្ណា
5 មាស សាង ប្រុស ១២.០១.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ គីរីវ័ន្ដ ៥០៦០៤

1 ស៊ិន កឿន ប្រុស ១៨.០៣.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 គង់ ភិន ប្រុស ១០.០៩.៤៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 ហែម អ៊ីម ប្រុស ០៤.០៦.៦១ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 ឈឹម ម៉ុក ប្រុស ១៧.០៦.៦៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
5 ឃួន សាមឿន ស្រី ១៩.០៦.៨០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ ក្រាំងដឺវ៉ាយ ៥០៦០៥

1 ម៉ាន់ ម៉េន ប្រុស ០១.០៩.៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ផូ ផៃ ប្រុស ១២.០៣.៦៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 អួន រុន ប្រុស 1967 សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ងីន យឹម ប្រុស ០១.០១.៤២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 បូ សម្បត្ដិ ស្រី ០៥.០៩.៨៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 ឃុន ឃីម ប្រុស ០១.០២.៦៨ សម រង្ស៊ី សមាជិក 1    
7 អ៊ិន សន ប្រុស ០៩.១០.៥២ នរោត្ដម រណឬទ្ធិ សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 3 HRP 1 SRP 2 NRP 1   5 2  
 

ឃុំ មហាសាំង ៥០៦០៦

1 ចាប កាន ប្រុស ០៣.០៤.៤៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 តៅ លន់ ប្រុស ២២.០៩.៥៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 ដួង សន ប្រុស ០១.០៤.៤១ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 ឡុង ប៊ុនហៀង ប្រុស ១៣.១២.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 វ៉ាន់ វ៉េង ប្រុស ១២.០៨.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 គង់ ចំរើន ប្រុស ១២.១១.៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 ជួន ប៊ុនណា ស្រី ០១.០២.៦៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
8 វ៉ាន់ ផាត់តានា ប្រុស ១០.០១.៥៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
9 ទៀង តុល ប្រុស ០៧.០៨.៣៥ នរោត្ដម រណឬទ្ធិ សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 5 HRP 2 SRP 1 NRP 1   7 2  
 

ឃុំ អូរ ៥០៦០៧

1

តាំង គឹមចេង ស្រី ០៤.០២.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    

2

មឿន ធឿន ប្រុស ០៥.០៥.៧៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1   ជំនួស ហុង ថេង

3

តូច សឿន ប្រុស ២០.០៥.៤០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី

4

សួស សារីម ស្រី ០៤.០៤.៦៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1   ជំនួស គៀត វណ្ណា

5

កាន សម្បូរ ប្រុស ១៥.០៥.៧៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី

6

ឆឹង សារ៉ង ប្រុស ០៣.០៣.៦៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    

7

គឹម បូរ៉ាន់ ប្រុស ២៤.០៦.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី

8

ង៉ែត ឃឹម ប្រុស ១៥.០៣.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    

9

ភឿង សារឺន ប្រុស ០២.០១.១៩៧៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 7   CPP 6 HRP 1 SRP 2 NRP 0   5 4 ជំ.មឿនធឿន
 

ឃុំ ព្រៃរំដួល ៥០៦០៨

1 អ៊ុំ រិន ប្រុស ០៧.១២.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 សែ ហ៊ុក ប្រុស ០១.០២.៧១ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 សួស ផា ប្រុស ០១.១១.៥២ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 ហុង អួន ប្រុស ០១.១០.៦១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 សុុខ ជីម ប្រុស ០៧.១០.៥៤ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 2 HRP 2 SRP 1 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ ព្រៃក្មេង ៥០៦០៩

1 ឃឹម ស៊ុន ប្រុស ០៥.១២.៤៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 អ៊ិន សុកនមុនី ប្រុស 1978 សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 មួង បាន ស្រី ១៣.០៨.៦១ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ជ័យ ហ៊ឺន ប្រុស ០៥.០៧.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ប៉ុល ភារុន ប្រុស 1954 សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 2 HRP 2 SRP 1 NRP 0   2 3  
 

ឃុំ តាំងសំរោង ៥០៦០១០

1 គង់ សឿន ប្រុស ០៥.០៣.៦១ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 នួន ស៊ីម ប្រុស ១៥.០៥.៥០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 មាស ហ៊ុម ប្រុស ១៩.០៥.៥៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 ពីវ លន់ ប្រុស ១៥.០៨.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ពីវ គឹមលាង ប្រុស ១៥.០៥.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   4 1  
 

ឃុំ តាំងស្យា ៥០៦០១១

1 មាស ជីម ប្រុស ១១.០៦.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ឡុយ សាមុត ប្រុស ១៥.០២.៦៧ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 អ៊ិន ហឿន ប្រុស ១០.០២.៦៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 មាស ពៅ ស្រី ១១.០៦.៦៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 អ៊ុយ ជីម ប្រុស ១៦.០២.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 គុល ចំរើន ប្រុស ១០.១០.៧៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 ឆាន់ ឈៀង ប្រុស ១៥.០៥.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ ត្រែងត្រយឹង ៥០៦០១៣

1 កែវ សុផាត ស្រី ២២.១០.៦២ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 គុំ គា ប្រុស ១៧.០៦.៤៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 សេង អឿន ប្រុស ០១.០១.៤១ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ជុច កង ប្រុស ០៥.១១.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 សុខ ម៉ៅ ប្រុស ១៥.០៥.៥៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 សុខ គឹមសុំ ប្រុស ១៣.១១.៧៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 នេត វុធ ប្រុស ០៥.០៥.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
8 សាន់ កាន ប្រុស ៣០.១១.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
9 នុត ប្រាង ប្រុស ០៣.០៣.៦៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1 ជំនួស ថាំង ឌុល
10 គឹម តុលា ស្រី ០៧.១០.៨៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក   1 ថ្មី
11 ញ៉េស ធឿន ប្រុស ០៥.០៩.៤៧ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 9   CPP 7 HRP 2 SRP 2 NRP 0   7 4  

សរុបប្រចាំស្រុកភ្នំស្រូច

ស្រី

10

ប្រុស

68

 

CPP

45

HRP

18

SRP

13

NRP

2

 

49

29

 
Share on Facebook