បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ ក្នុងស្រុកសំរោងទង

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្ដនាម-នាម

ភេទ

ឆ្នាំកំណើត

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

ឋានៈក្នុងក្រុម

ចាស់/ថ្មី

ផ្សេងៗ

ប្រឹក្សាឃុំ

ចាស់

ថ្មី

ស្រុកសំរោងទង ៥០៧

 

ឃុំ រលាំងចក ៥០៧០១

1 យង់ ទី ប្រុស ១៤.០១.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ទឹម ផល ប្រុស ០៥.០៦.៦០ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 សំាង ម៉ុច ប្រុស ០១.០២.៥០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ជំនួស គង់សុផល
4 ទេព សុផានី ប្រុស ២០.១០.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 តែ ឃុន ប្រុស ១១.០៥.៣៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 ជា សន ស្រី ១៨.០៩.៦៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 ផាន់ ចន្ធូ ស្រី ០៤.០៥.៧២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 2 ប្រុស 5   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
  ឃុំ កាហែង ៥០៧០២
1 ឡឹក ជីម ប្រុស ០១.១១.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 កង នីម ប្រុស ០១.០៤.៥០ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ម៉ែន ផុន ប្រុស ០៦.០៧.៤២ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ព្រំ នី ស្រី ០៦.០៦.៧០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ឈុន បាន ប្រុស ១២.០៥.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 អ៊ឹន សាម៉ុន ប្រុស ២១.០២.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 យស សុផល ប្រុស ០៦.០៦.៧២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ខ្ទុំក្រាំង ៥០៧០៣

1

ផេង សៀ ប្រុស ១១.១១.៧៥ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    

2

ជុំ មឺន ប្រុស ០៤.០៥.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    

3

មាន ចន ប្រុស ០២.០២.៤៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    

4

ម៉ី សិន ប្រុស ០១.០៣.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    

5

ដោក សារឿន ស្រី ១០.០៤.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    

6

ស៊ុមន៍ យ៉េង ប្រុស ១៥.០៦.៣៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    

7

វ៉ន រ៉េត ប្រុស ០៣.០៩.៨៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 6 HRP 0 SRP 1 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ ក្រាំងអំពិល ៥០៧០៤

1 ម៉ី ខេត ប្រុស ០៥.១០.៦១ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 សៅ ឈឺន ប្រុស ១០.១២.៤៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ប៉ុល លី ប្រុស ២៦.០២.៦៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 គង់ ឆុំ ប្រុស ០៤.០៩.៤២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 រស់ ប៉ូ ប្រុស ១៥.០៤.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 ស៊ិន សាវ៉ន ស្រី ០៦.០៧.៦៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
7 ហែម សុខា ប្រុស 1959 សម រង្ស៊ី សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ព្នាយ ៥០៧០៥

1 ម៉ក់ ថន ប្រុស ១៥.១២.៣៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ហៃ ប៊ុនហេង ប្រុស ០៨.០៩.៦៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ខៀវ ផាក ប្រុស ១៣.០៥.៥៥ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ឃិន ដារ៉ា ប្រុស ១៨.០៥.៧២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 កែវ ឈី ប្រុស ០៣.០៨.៦១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 អ៊ឹម ថារី ស្រី ០២.០៤.៦៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
7 កុយ គង់ ប្រុស ២២.០៩.៨០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
8 ទៀង ទី ប្រុស ១៥.១០.៤១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
9 ខៀវ សៀង ប្រុស ១៦.០៣.៤១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 7 HRP 1 SRP 1 NRP 0   6 3  
 

ឃុំ រលាំងគ្រើល ៥០៧០៦

1 ស្រី   វ៉ែន ប្រុស ១០.០៥.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ជេត សុភា ប្រុស ០១.០២.៦៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1   ជំនួស ម៉ម ប៊ុន
3 ទៀង   សឿន ប្រុស ០១.០១.៤៦ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ហែម  ឡេវ ប្រុស ១៨.០៩.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 កុយ   ជៀម ប្រុស ០៧.០៣.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 ពេជ   សេម ប្រុស ១៩.០៤.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 អ៊ុំ    ផុន ប្រុស ១៧.០៤.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
8 លុយ  ស៊ីថា ប្រុស ២១.០១.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
9 ស៊ុំ  ស្រីមុំ ស្រី ០៧.០៥.៧៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 7 HRP 1 SRP 1 NRP 0   6 3  
 

ឃុំ សំរោងទង ៥០៧០៧

1 ជុក  បឿន ប្រុស ០៥.០២.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ហឿង   សំងំ ប្រុស ០១.០៨.៥៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 យ៉ិន  សំអុល ប្រុស ០១.០៩.៥៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ស៊ិន  សុភាព ប្រុស ០៥.០៦.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ខុន  សុភាព ស្រី ០១.០៩.៦២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 អ៊ុំ    សាខន ប្រុស ០១.០២.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 សុខ   ធី ប្រុស ០៩.១០.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ សំបូរ ៥០៧០៨

1 ជួប វឿន ប្រុស ១០.០៤.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 សៀន  ជុំ ប្រុស ០៣.០២.៤៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 អោ  ធី ប្រុស ០៥.០៣.៧៩ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 អ៊ិន   ឌុំ ប្រុស ២៩.០៣.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ខឹម  ពៅ ប្រុស ១២.០៩.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 ជួន សារិន ប្រុស ០១.០៥.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
7 អ៊ិត   អុន ប្រុស ០១.០៣.៥៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 7   CPP 4 HRP 2 SRP 1 NRP 0   2 5  
 

ឃុំ សែនដី ៥០៧០៩

1 ប៉ិច   កាន់ ប្រុស ០៧.០២.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 យឹម  ណាត ប្រុស ០២.០៨.៧៤ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 ជ័យ   ស៊ីថន ប្រុស ១៥.០១.៥០ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 អ៊ុំ  សារី ប្រុស ០១.០១.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 កែវ   រ៉ន ប្រុស ០១.០៣.៦២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 ខៀវ   ឌី ប្រុស ០៦.០៨.៦៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
7 អ៊ូ   ភឿង ប្រុស ១២.០៦.៣៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
8 កុយ   សុខុន ស្រី ០៥.០៧.៦៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
9 សួស   សំអូន ប្រុស ០១.០៩.៦៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 7 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 4  
 

ឃុំ ស្គុះ ៥០៧០១០

1 ញ៉េប   ប៊ុននាង ប្រុស ១៥.០៥.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 អ៊ុំ  សាវុធ ប្រុស ១០.០៤.៥៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 អ៊ូ   បឿន   ប្រុស ០៣.០៦.៥៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 អាំ   ផុន ប្រុស ១៥.០២.៣១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 សោ   ឌុន ប្រុស ២៥.០៥.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 ម៉ា ដន      ប្រុស ១៥.០៣.៤២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 ប៉ាត   សៀកលី ប្រុស ០៧.១០.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
8 អ៊ិត   សុគន្ឋ ស្រី ១៥.០៦.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
9 នុត   ណាក់ ប្រុស ១០.០៤.៦០ សម រង្ស៊ី សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 6 HRP 1 SRP 2 NRP 0   5 4  
 

ឃុំ តាំងក្រូច ៥០៧០១១

1 សៅ  សំបូរ ប្រុស ១៥.០៥.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 សំ   សុន ប្រុស ០៥.០៥.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ខឹម   ឃន ប្រុស ២៩.០៤.៦៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 អ៊ុក   សារ៉ុម ប្រុស ០៥.០៧.៤៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ទី   ឡុង ស្រី ២១.០៣.៤៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 ទេស   ភន ប្រុស ១២.០៧.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 លីវ   លន់ ប្រុស ១៤.១០.៧៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 6 HRP 0 SRP 1 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ អម្មតាអរ ៥០៧០១២

1 អែម ធន ប្រុស ១៣.០៥.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ញ៉ែប រឿន ប្រុស ០៥.១០.៦៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី១   1 ថ្មី
3 ស្រី ម៉ុក ប្រុស ១៤.០១.៦៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 ប៉ិច សុត ប្រុស ១១.១១.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ជួប អឹម ស្រី ២៩.០១.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 ទេស   ភន ប្រុស ០៨.០៦.៧១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
7 កា ឆុន ប្រុស ២១.០៩.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ត្រញំងគង ៥០៧០១៣

1 ម៉ី ចាន់ថន ប្រុស ០៣.០៥.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ម៉ែន ទឹម ប្រុស ០៧.០៧.៥៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ខេន មន្នីរាជ ប្រុស ១៧.០២.៦៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី២   1 ថ្មី
4 ហែម ហ៊ន ប្រុស ១៥.០៥.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 នៅ ប៊ុនថន ប្រុស ១១.០៩.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 ប៉ាន់ នី ស្រី ០៧.០៥.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 ឈៀវ ឈន ប្រុស ០១.០៥.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
8 សួ សុំ ប្រុស ០៩.០១.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
9 អ៊ុយ វន ប្រុស ៣០.០១.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 7 HRP 1 SRP 1 NRP 0   7 2  
 

ឃុំ ទំព័រមាស ៥០៧០១៤

1 ម៉ា ឆែម ប្រុស ១៥.១១.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ស្រី ភឺន ប្រុស ០១.០៥.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 ហេង សោភា ស្រី ១៦.០៦.៨១ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 ឆាយ សឿង ប្រុស ១២.០៤.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 ជិន ដារ៉ា ប្រុស ០៥.០៤.៦៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 4 HRP 0 SRP 1 NRP 0   4 1  
 

ឃុំ វល្លិសរ ៥០៧០១៥

1 នៅ ឌឹម ប្រុស ០៩.០៦.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ  1    
2 ជា ចុំ ប្រុស ១៥.០៣.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី១ 1    
3 អ៊ួង ភុំ ប្រុស ២៧.០១.៤២ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី២ 1    
4 ឱ វឿន ប្រុស ០៧.១០.៦១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
5 អេង ថាង ប្រុស ០៨.១២.៤២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
6 ជា សុភី ស្រី ០៥.០៧.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1   ជំនួស ក គង់
7 នូ ហុន ប្រុស ០៣.០៣.៧៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
8 គឹម ស៊ីណា ស្រី ០៤.១១.៨១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
9 យាប់ ចាន់ទុំ ស្រី ១៧.០៧.៦៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
សរុប ស្រី 3 ប្រុស 6   CPP 8 HRP 0 SRP 1 NRP 0   7 2  

សរុបប្រចាំស្រុកសំរោទង

ស្រី

17

ប្រុស

98

 

CPP

86

HRP

12

SRP

17

NRP

0

 

80

35

 
Share on Facebook