បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ ស្រុកឧដុង្គ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្ដនាម-នាម

ភេទ

ឆ្នាំកំណើត

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

ឋានៈក្នុងក្រុម

ចាស់/ថ្មី

ផ្សេងៗ

ប្រឹក្សាឃុំ

ចាស់

ថ្មី

ស្រុកឧដុង្គ ៥០៥

 

ឃុំ ចាន់សែន ៥០៥០១

1 ជួប សុវណ្ណ ប្រុស ០១.០១.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ហ៊ីង ពៅ ប្រុស ២៩.០៧.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ភួង ចឹម ប្រុស ១៣.០៤.៤៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ឃឹម ចាម ប្រុស ១០.០៥.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ឆាយ ណុំ ប្រុស ១៨.០៣.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ឡាំ សារិទ្ធ ប្រុស ១០.០៣.៧២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
7 វង្ស សំអាន ស្រី ០៧.០៨.៧៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 7 HRP 0 SRP 0 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ជើងរាស់ ៥០៥០២

1

សៀ ឈឿន ប្រុស ១៥.០១.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    

2

សំរិទ្ធ សូឡាត់ ប្រុស ០៧.០៨.៤៨ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    

3

សូត ហុក ប្រុស ០៥.០២.៧៥ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី

4

ឈែ ធៀង ប្រុស ១៥.០៣.៦៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    

5

កែវ ខា ប្រុស ០១.០១.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    

6

ជួប សុខ ប្រុស ០៧.០៦.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    

7

សាត សុវណ្ណ ស្រី ០៦.០៧.៦៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ជំពូព្រឹក្ស ៥០៥០៣

1 យង់ សាន់ ប្រុស ១០.១២.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ធន់ ហ៊ីន ប្រុស ០៧.១០.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 យឹម សុផល ប្រុស ១០.០៨.៦១ នរោត្ដម រណឬទ្ធិ សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1   ជំនួស សម ស៊ីម
4 យឺន សំអុល ប្រុស ០៧.០១.៧៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
5 មិន រ៉ុម ស្រី ១០.១២.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 4 HRP 0 SRP 0 NRP 1   3 2  
 

ឃុំ ក្សេមក្សាន្ដ ៥០៥០៤

1 គុំ សូផាត ប្រុស ២៥.០៥.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ភឿង លន់ ប្រុស ១៣.០៣.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ម៉ៅ អ៊ូ ប្រុស ០៧.០៩.៦៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ម៉ៅ សារិន ប្រុស ០៥.១១.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ចុន សារី ប្រុស ០៧.១០.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 កែវ ពៅ ស្រី ០៧.០៦.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
7 រ៉ាយ ឆុំ ប្រុស ០៥.០៦.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 6 HRP 0 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ក្រាំងចេក ៥០៥០៥

1 ចេង ឃឿង ប្រុស ១៥.០៥.៤០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 អ៊ុង ឃីម ប្រុស ០៥.០៨.៥៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ប៉ុក ផើង ប្រុស ១៧.០៨.៥៤ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 តុង គឹមសេង ប្រុស ១៥.០៣.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
5 ឡា ខេន ប្រុស ១០.០៣.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 កូវ កន ប្រុស ១៦.០២.៤០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 សឿង មឹម ប្រុស ១៦.០៧.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
8 ជាវ ឃុន ប្រុស ១១.១១.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
9 ឆន ចំរើន ស្រី ២៣.១០.៧៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 7 HRP 1 SRP 1 NRP 0   6 3  
 

ឃុំ មានជ័យ ៥០៥០៦

1 ភិន ផន ប្រុស ០៤.០៩.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 សុច  សន ប្រុស ៣០.០១.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 ទ្រឿក  រីម ប្រុស ១០.០៤.៥៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 ឃុន អួយ ស្រី ០២.១០.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ពៅ  ជា ប្រុស ០២.០៣.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 4 HRP 1 SRP 0 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ ព្រះស្រែ ៥០៥០៧

1 ទឹម សារូ ប្រុស ០៧.០៦.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 សេង  ផានី ប្រុស ១៥.០៧.៦២ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 ហ៊ុយ ណាត ប្រុស ១៣.០៤.៧៤ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ឈិន យ៉ុន ប្រុស ១៣.០៨.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ម៉ាង ភារិន ស្រី ១៩.១០.៨០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
6 ស៊ីវ  សុន ប្រុស ១២.០៧.៥៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 នយ អែម ប្រុស ០៥.០៨.៦០ នរោត្ដម រណឬទ្ធិ សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 1 SRP 1 NRP 1   5 2  
 

ឃុំ ព្រៃក្រសាំង ៥០៥០៨

1 ម៉ាន់ សុន ប្រុស ០៧.០៣.៤២ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 អ៊ិន ឆាន ប្រុស ១៤.០៦.៤៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 អ៊ុង ធឿន ប្រុស ០៣.០៥.៥៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ជឹម  ម៉ាក់ ប្រុស ១៥.០៨.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
5 អ៊ុំ ថុន ប្រុស ១២.០៣.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ញ៊ឹល ណាល់ ប្រុស ១០.០៩.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ស៊ុម  សុខនៅ ស្រី ១០.០៣.៦៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 1 SRP 1 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ត្រាចទង ៥០៥០៩

1 ផុន ភឿន ប្រុស ០៥.០៥.៤៣ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ជ័យ ស៊ីម ប្រុស ១៨.០២.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 សន ខន ប្រុស ១០.០៩.៦១ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 ឃឹម ម៉េងលាង ប្រុស ១៥.០៤.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
5 ឃុន គឿន ស្រី ០៥.១០.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1 ថ្មី
6 ជួន ប៉ាត ប្រុស ១៨.០៧.៤៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក 1    
7 ណក់ ណម ប្រុស ០៧.០២.៦២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1   ជនួស ស្ដើង សុផាន
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 6 HRP 1 SRP 0 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ វាលពង់ ៥០៥១០

1 ម៉ា រស់ ប្រុស ០៥.០៥.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 អៀង សុខុម ប្រុស ០៤.០៤.៣៧ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 រៀល សារឿន ប្រុស ០៧.០៣.៤៨ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1   ជំនួស ជិន ណុន
4 សុខ ពឹម ប្រុស ១២.០៣.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 កែវ គា ប្រុស ០៦.០៤.៧៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
6 ម៉ៅ ម៉ុន ប្រុស ០៩.០៦.៥៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ភឿង ស្រី ស្រី ១១.០៦.៦២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
8 សន សាត ប្រុស ១៧.០២.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
9 ធ្លក សេង ប្រុស ០១.០៣.៥៦ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 8   CPP 6 HRP 2 SRP 1 NRP 0   5 4  
 

ឃុំ វាំងចាស់ ៥០៥១១

1 ឈឺន សាវ៉ាត ប្រុស ០៧.០៥.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ខឹម ហេង ប្រុស ០១.០២.៦០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ជា យន ប្រុស ០៣.០៥.៤៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ភឿង សុម៉ាលី ស្រី ១៧.០៣.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ជៀប សឹម ប្រុស ០៧.០៩.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
6 ហែម ហួន ប្រុស ២៧.០៣.៣៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ស្រី កិត្យាវុធ ប្រុស ១២.១២.៦៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 0 SRP 2 NRP 0   6 1  
 

ឃុំ យុទ្ធសាមគ្គី ៥០៥១២

1 យឿង សួស ប្រុស ០៥.០៧.៧៥ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ   1 ថ្មី
2 ជុន ជឿន ប្រុស ០៣.១០.៦៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ចាប សូវី ប្រុស ១៣.០៣.៥០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 ប៊ូ ស៊ីម ប្រុស ០៥.០៣.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ប៉ិច ឡេង ប្រុស ០៧.០៦.៥៤ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
6 សំ ស៊ន ប្រុស ១៥.០២.៣៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ឈិន សារុន ប្រុស ១០.០១.៧១ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 7   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   4 3  
 

ឃុំ ដំណាក់រាំង ៥០៥១៣

1 មោក ឌឹម ប្រុស ០៣.០៩.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ឆាង ឈន ប្រុស ០១.០៩.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ខឹម សៃ ប្រុស ០២.០៣.៥៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 បាន បូរី ប្រុស ០៤.០១.៦៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 ជួប សុន ប្រុស ០៩.០៩.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 4 HRP 0 SRP 1 NRP 0   4 1  
 

ឃុំ ញំងល្វា ៥០៥១៤

1 ចាន់ សែប ប្រុស ០៩.០៨.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ហុង សំណាង ប្រុស ០៦.០២.៦២ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 អ៊ុក សាក់ ប្រុស ២៥.០៥.៤៩ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 ឈា ឈឹម ប្រុស ០៥.០៧.៥៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
5 យិន អេង ប្រុស ០៥.០៧.៥៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
6 ចិន ប៊ុនហឿន ប្រុស ០៣.០៥.៥៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
7 ពិន សុវណ្ណ ប្រុស ០២.០៧.៦៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 7   CPP 4 HRP 1 SRP 2 NRP 0   5 2  
 

ឃុំ ភ្នំតូច ៥០៥១៥

1 ម៉ម ជា ប្រុស ០៣.១១.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1   ជំនួស យិន សឿន
2 មឿង លីម ប្រុស ១៧.០៨.៦០ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 ពេជ្រ សាវ ប្រុស ០១.០៥.៤៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ជា សុផល ប្រុស 20.08.52 ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1   ជំនួស ម៉ម ជា
5 ដុះ សុជាតិ ប្រុស ១៦.១១.៨០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
6 ជា សារឿន ប្រុស ១៩.០១.១៩៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ជំនួស អោម នី
7 វ៉ាវ វន ប្រុស ០៧.០៥.៦៦ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
8 គឹម សល្យ ប្រុស ១៦.០៧.៥៣ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
9 សេន រ៉េត ប្រុស ០៥.០៨.៤៧ សម រង្ស៊ី សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 9   CPP 4 HRP 3 SRP 2 NRP 0   5 4  

សរុបប្រចាំស្រុកឧដុង្គ

ស្រី

11

ប្រុស

94

 

CPP

75

HRP

13

SRP

15

NRP

2

 

70

35

 
Share on Facebook