បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្ដនាម-នាម

ភេទ

ឆ្នាំកំណើត

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

ឋានៈក្នុងក្រុម

ចាស់/ថ្មី

ផ្សេងៗ

ប្រឹក្សាឃុំ

ចាស់

ថ្មី

ស្រុកឱរ៉ាល់ ៥០៤ 

 

ឃុំ ហោងសំណំ ៥០៤០១

1 ឃិន ខន ប្រុស ០៥.០៥.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ឆៃ ភាព ស្រី ០១.០៩.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ជាជំទប់ទី ១    1 ថ្មី
3 អ៊ុំ សំអឿន ប្រុស ០៨.០៥.៧៣ សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២ 1    
4 ប៉ែន ស៊ីម ប្រុស ១១.១២.៥៩ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
5 ញ៉ែម មៀច ប្រុស ០៥.០៥.១៩៧៦ សម រង្ស៊ី សមាជិក    1 ជំនួស លុយ ណាង
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 4   CPP 3 HRP 0 SRP 2 NRP 0   2 3  
 

ឃុំ រស្មីសាមគ្គី ៥០៤០២

1 យឿង ភឿន ប្រុស ១០.០៤.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ជា សំអូន ប្រុស ១០.០៧.៧២ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 ស្វាយ លី ប្រុស 1958 សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 ហង់ ជិន ប្រុស ០៤.០៦.៤៧ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1   ជំនួស អួន អ៊ុត
5 ផន ភន ប្រុស ០២.០៥.៦៣ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 3 HRP 1 SRP 1 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ ត្រញំងជោរ ៥០៤០៣

1 ទេព ណែម ប្រុស ១២.០២.៥២ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 វ៉ន ឡាង ប្រុស 1964 សម រង្ស៊ី សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១   1 ថ្មី
3 រ៉ិន សឹម ប្រុស ០៤.០៦.៨១ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1  ជំនួស សូត្រ ចន្ថា
4 ជី យូ ប្រុស ១៧.០១.៥១ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1    
5 ស្ងួន ហឿន ប្រុស ០១.០២.៤៨ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
6 ហួយ ហុន ប្រុស ០៥.០៥.៦៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
7 ប៉ាត សុភ័ណ្ឌ ស្រី ០៧.១២.៧១ នរោត្ដម រណឬទ្ធិ សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 4 HRP 1 SRP 1 NRP 1   2 5  
 

ឃុំ សង្កែសាទប ៥០៤០៤

1 ណន សារុន ប្រុស ១៤.០៤.៦១ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 ហេង សុផល ប្រុស ២៥.១២.៦៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក និងជាជំទប់ទី ១ 1    
3 កង សយ ប្រុស ១០.១១.៤៨ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 សៀន សារុន ប្រុស ១៧.១០.៨៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
5 គឹម  សុគុណ ប្រុស ១១.១១.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក  1    
សរុប ស្រី 0 ប្រុស 5   CPP 4 HRP 1 SRP 0 NRP 0   3 2  
 

ឃុំ តាសាល ៥០៤០៥

1 ចាន់ ឆោម ប្រុស ០៣.០៦.៤៤ ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន និងជាមេឃុំ 1    
2 សន សៀង ប្រុស ០១.០៣.៤៩ ប្រជាជនកម្ពុជា ជាជំទប់ទី ១  1    
3 សុខ សំអុល ប្រុស ០២.០១.៧១ សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក និងជាជំទប់ទី ២   1 ថ្មី
4 ស៊ុន សំអឿន ប្រុស ០៣.០៥.៥៦ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក   1    
5 ឌុល សុខុម ប្រុស ០២.០៦.៥៥ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក     1 ថ្មី
6 ភឿក មាស ស្រី ០៥.០៥.៥០ ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក    1 ថ្មី
7 អ៊ឹម ឈីម ប្រុស 1955 សិទ្ធិមនុស្ស សមាជិក    1 ថ្មី
សរុប ស្រី 1 ប្រុស 6   CPP 5 HRP 2 SRP 0 NRP 0   3 4  

សរុបប្រចាំស្រុកឱរ៉ាល់

ស្រី

3

ប្រុស

26

 

CPP

19

HRP

5

SRP

4

NRP

1

 

13

16

 
Share on Facebook