បោះពុម្ព

គណៈអភិបាលខេត្ត

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in What's governer

ខេត្តនីមួយៗត្រូវមានគណៈអភិបាលខេត្តមួយ ដែលរួមមានអភិបាល​ខេត្ត និងអភិបាលរងខេត្តមួយចំនួន ដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើង ស្របតាម​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ដ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។ អភិបាល​ខេត្ត អភិបាលរងខេត្ត មិនមែនជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឡើយ។

 

សូមបន្តអានលើចំនុចផ្សេងៗទៀតរបស់គណៈអភិបាលខេត្ត