ផ្ទះសំណាក់

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជាខេត្តមួយដែលនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញ ប្រមាណ ៤៨ គីឡូម៉ែត និង ស្ថិតនៅចន្លោះកណ្តាលរវាងខេត្តទេសចរណ៍ ០២ គឺ រាជធានីភ្នំពេញ និង ខេត្តព្រះសីហនុ ។ អ្នកទេសចរណ៍ភាគច្រើន ច្រើនតែទៅហួសមកហួសពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលជាធ្វើការប្រកបអាជីវកម្ម ផ្ទះសំណាក់ មានការរីកចម្រើនតិច ។ ក្នុងខេត្តយើងមានផ្ទះសំណាក់ដូចជា៖

ផ្ទះសំណាក់ផេងអាង ផ្ទះសំណាក់អប្សរា ផ្ទះសំណាក់ពិសិដ្ឋ ផ្ទះសំណាក់១៦៨ ផ្ទះសំណាក់អំពែភ្នំជាដើម....។ល។

 

Share on Facebook