បោះពុម្ព

សណ្ឋាគារ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទេសចរណ៍

Has only one is Golden Hotel

បោះពុម្ព

ផ្សារ-ហាង

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទេសចរណ៍

We have 4 public market and 1 is mini mart

បោះពុម្ព

ភោជនីយដ្ឋាន

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទេសចរណ៍

KompongSpeu has 13 karaoke and 11 restaurants