បោះពុម្ព

ទំនាក់ទំនងក្រុងច្បារមន

. គោត្ដនាម នាម តួនាទី លេខទូរស័ព្ទ E-mail
 លោកស្រី ប៉ោក សេដ្ឋា អភិបាលក្រុង ០១២ ៥៦១ ៥៤៧    
 ២  លោក មឿង សែន អភិបាលរងក្រុង ០១២ ៨២៨ ០៣៤    
 ៣  លោក ហុក ម៉ារ៉ាឌី អភិបាលរងក្រុង ០១២ ៨៤៩ ៩៥៤   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ៤  លោកស្រី ឌុក ផារី អភិបាលរងក្រុង ០១៦ ៦៩៨ ០៣៤    
 ៥  លោក កែវ សារ៉េត អភិបាលរងក្រុង ០៩២ ៨១៦ ៩៨៨    
 អង្គភាពចំណុះ សាលាក្រុងច្បារមន  
 ១  លោកស្រី កែវ រតនា នាយករដ្ឋបាលក្រុង ០១៦ ៦៦០ ៥១០    
 ២  លោកស្រី មុត សុត្រា នាយករងរដ្ឋបាលក្រុង ០១៦៥៧៧១៤៣     
 ៣  លោក ឡាក់ ប៊ុនធីម នាយករងរដ្ឋបាលក្រុង ០១៦៦៥៧៥៣៤     
 ៤  លោក ពូល ស៊ីម ប្រធានការិ.រដ្ឋបាល ០១៦៥៨៤៦៣៤     
លោកស្រីបែន សុខុម អនុប្រធានការិ.រដ្ឋបាល ០១៦៣៤៣៩៧២    
 ៦  លោកស្រីម៉ិច ស៊ីយឿន ប្រធានការិ.គាំទ្រ  ឃុំ-សង្កាត់ ០១៦២០១០១៤     
លោក សឿ សុខា អនុប្រធានការិ.គាំទ្រ  ឃុំ-សង្កាត់ ០៩៧៩៩៥៥២៧៤    
 ៨  លោក ឈាន់ រី ប្រធានការិ.អភិវឌ្ឍន៏ក្រុង ០៩៧៨០៨០ ៣៦០ ០១៦៥៤៧៤៩០ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ៩  លោក ណី សុផាត អនុប្រធានការិ.អភិវឌ្ឍន៏ក្រុង ០១៥២៥៧៣២៧     
១០ លោក ម៉ៅ ឈិន ទីប្រឹក្សាក្រុង  ០១៦ ៩០៦ ៨៦៦   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១១ លោក សន ចន្ធី មន្រ្តីព័ត៍មានវិទ្យាក្រុង ០៩៧​ ៧៤៦៨ ៩៦៣   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.