បោះពុម្ព

ទំនាក់ទំនងទីចាត់ការរដ្ឋបាល

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំនាក់ទំនងទីចាត់ការរដ្ឋបាល

ល.រ គោត្ដនាម នាម តួនាទី លេខទូរស័ព្ទ E-mail
១.ទីចាត់ការនាយករដ្ឋបាល  
 ១  លោក ចាន់ សុគន្ធ
នាយក      
 ២  លោក  នាយករង      
 ៣  លោក  នាយករង      

 

១.១-ការិយាល័យរបៀប និង ឯកសារ

 ១  លោក លៀង យស ប្រធាន ០១២ ៦១៧ ២០៣    
 ២  លោក ទៀង ឆាយ អនុប្រធាន ០៩៧ ៧៦០ ១៦០៧    
 ៣  លោកស្រី  អនុប្រធាន      
 ៤  លោកស្រី នូ ឆនគន្ធា មន្ដ្រី ០៩៧ ៧៧៩ ៣៣៧ ១    
 ៥  លោក ជា សុខុន  មន្រ្តី  ០៩០ ២៨០ ២៣៣    
 ៦  លោក មាស កេន  មន្រ្តី  ០៩៧ ៧៧៩ ៣៣ ៧០    
  ១.២-ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និង សហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ
 ១  លោក ទួត ដារ៉ារិទ្ធ ប្រធាន  ០៩៧ ៥៣ ២៩ ៣៣៧    
 ២          
 ៣  លោកស្រី យ៉ន សុមនា អនុប្រធាន  ០៩៧ ៩១៤ ៩០៦៤    
 ៤  លោក ឃុន ម៉ៅ មន្ដ្រី ០៩៧ ៧៤ ២០០០៩     
 ៥  លោក ភួង ប៊ុនធឿន មន្រ្តី  ០១២ ៥៩៩ ៦១៦    
  ១.៣-ការិយាល័យសរុប និង ព័ត៌មាន
 ១  លោកស្រី ប៉ោក សារី ប្រធាន  ០៩៧ ៧០​២​ ៧៩៩៧    
 ២  លោក ទេស ឡុង អនុប្រធាន      
    អនុប្រធាន      
 ៣  លោក អោម វឌ្ឍនា        សុំព្យួរក្របខណ្ឌ
 ៤  លោក នី នរៈ មន្ដ្រី  ០៩៧ ៧៥១ ៥0 ៨០    
 ៥  លោក ប្រាក់ ស៊ីនឿន មន្ដ្រី  ០១៧ ៩៩ ៦១ ៧០    
 ៦  លោក សុខ សារិន មន្ដ្រី      
  ១.៤-ការិយាល័យស្ថិតិ និង អត្រានុកូលដ្ឋាន
 ១  លោក ទូច ប៊ុនឈៀង ប្រធាន ០១៦ ៣០៣ ៧៦១    
 ២  លោក វ័រ វុទ្ធី អនុប្រធាន ០១៦ ៦០ ០៤ ៦០      
 ៣  លោកស្រី ថាវ ថាវី អនុប្រធាន ០១៦ ៣០ ៣៧ ៦៧      
  ១.៥-ការិយាល័យលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សា
 ១  លោក ជុំ សោភ័ណ្ឌ ប្រធាន ០១២ ៨៧០ ៧៨៤ ០៩៧ ៧៨ ៧០ ៧៨៤  
 ២  លោក ស្រី វ៉េត អនុប្រធាន  ០១៦ ៧៤៣ ០៧២    
 ៣  លោកស្រី អេង ឈុន្នី អនុប្រធាន  ០១៦ ៣៤ ៧៩ ៣៤    
 ៤  លោកស្រី  មន្ត្រីកិច្ចសន្យា