បោះពុម្ព

ទំនាក់ទំនងស្រុកគងពិសី

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

 លោក ម៉ា សាវ៉ាត អភិបាលស្រុក  ០១២ ៤៧៣ ៥២៦    
 ២  លោក អភិបាលរងស្រុក      
 ៣  លោកចែម ភឺនរីមវុទ្ធី អភិបាលរងស្រុក  ០១២ ៣៥ ០០២៣   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ៤  លោកស្រី ឡុង ហ៊ុន អភិបាលរងស្រុក  ០១២ ៣៩៩ ៧៥៧    
 ៥  លោក កឹម វិបុល អភិបាលរងស្រុក  ០១២ ៤១៩ ០៤៧    
អង្គភាពចំណុះ ស្រុកគងពិសី  
 ១  លោក នាយករដ្ឋបាលស្រុក  ០១៦    
 ២  លោក  នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក      
 ៣  លោកស្រី យិន សុវុទ្ធី នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក  ០១៦ ៧៥០ ៥៤១     
 ៤  លោក កង សំណាង ប្រធានការិ.រដ្ឋបាល  ០៩៧៦ ២៦៧ ២៣៤    
 ៥  លោក ហេង ស៊ីណា ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំ-សង្កាត់  ០៩០ ៥៥៦ ៦៦១    
 ៦  លោក ឈួន យ៉េត ប្រធានការិ.អន្ដរវិស័យ      
 លោក សុខ វុទ្ធី ទីប្រឹក្សាស្រុក      
 លោក មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យាស្រុក       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.