បោះពុម្ព

ទំនាក់ទំនងស្រុកថ្ពង

ល.រ គោត្ដនាម នាម តួនាទី លេខទូរស័ព្ទ E-mail
 ១  លោក អេង ស៊្រុន អភិបាលស្រុក ០១៧ ៧០៧ ៥២១    
 ២  លោកស្រី ហេង ហត្ថា អភិបាលរងស្រុក      
 ៣  លោក គាវ លាងគា អភិបាលរងស្រុក ០១៦ ៧០៩ ៦៧០ ០៩២ ២៣ ១១ ២៣   
 ៤  លោក អ៊ូ សេង អភិបាលរងស្រុក      
 អង្គភាពចំណុះ សាលាស្រុកថ្ពង  
 ១  លោក លន់ ចិន្តា នាយករដ្ឋបាលស្រុក ០៩៧ ៥៧ ៦៥ ៦២៥     
 ២  លោក ឈុំ ឈុន នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក      
 ៣  លោក អ៊ុង សំអាន នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក      
 ៤  លោក ប្រធានការិ.រដ្ឋបាល      
 ៥  លោក ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំ-សង្កាត់      
 ៦  លោក ប្រធានការិ.អន្ដរវិស័យ      
លោក ណុប ព្រីន ទីប្រឹក្សាស្រុក ០៨៨ ៨ ៨៧ ៥៩ ៤១ ០១៦ ៨៧ ៥៩ ៤១ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោកស្រី ហម ផល្លា មន្រ្តីព័ត៍មានវិទ្យាស្រុក ០៩៧ ៥៣ ៤៤ ០៣០   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.