បោះពុម្ព

ទំនាក់ទំនងស្រុកបរសេដ្ឋ

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

 លោកណុប គឹមស្រេង អភិបាលស្រុក ០១២ ៦១៥ ៨៨០    
 លោក សំ ចាន់ថន អភិបាលរងស្រុក ០១២ ៣៥៤ ៨៣០ ០៩៧ ៩៣៦៣ ១៦០  
 លោក វ៉ាន់ ពូន អភិបាលរងស្រុក ០១២ ១៧១៧ ៤០៦    
 ៤  លោកស្រី ជៀប ម៉ូរ៉ា អភិបាលរងស្រុក ០១២ ៣៤៥ ៧៤២    
 ៥  លោក សុខ លី អភិបាលរងស្រុក ០៨៩ ៦០៧ ៣៦៥    
 អង្គភាពចំណុះ សាលាស្រុកបរសេដ្ឋ  
 ១  លោក សៅ រិទ្ធ នាយករដ្ឋបាលស្រុក  ០១២ ៣៥៥ ២៤០ ០១៦ ៣៥៥ ២៤០   
 ២  លោក ជា ខ្នា នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក ០៩៧ ៩៧ ៨៩ ៨៧២      
 ៣  លោក គង់ សុភ័ណ្ឌ នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក ០៩៧ ៨០៧ ៤៩៨៤      
 ៤  លោក ឡុច សំសុង ប្រធានការិ.រដ្ឋបាល      
 ៥  លោក ឌូ កាត ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំ-សង្កាត់      
 ៦  លោក ស៊ុម សុខុម ប្រធានការិ.អន្ដរវិស័យ ០៩៧ ៨៩ ៨៣ ៤០០    
លោក ខាត់ ភាព ទីប្រឹក្សាស្រុក ០១២ ៥២៤ ០៩១   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ងួន សុផាត មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យាស្រុក ០១១ ២១៨ ៨២១     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.