បោះពុម្ព

ទំនាក់ទំនងស្រុកភ្នំស្រួច

ល.រ គោត្ដនាម នាម តួនាទី លេខទូរស័ព្ទ E-mail
 ១  លោក ពេជ្រ ចន្ថា  អភិបាលស្រុក  ០១៦ ៨២០ ៣៧៣    
 ២  លោក ហន ពិសិដ្ឋ  អភិបាលរងស្រុក  ០១៦ ៩៨ ៩៦ ៩៩  ០៩៧ ៨៧៤៩ ៦៦៦    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ៣  លោកស្រី ទី ស៊ុនលី  អភិបាលរងស្រុក  ០១៦ ៩៧ ៧៥ ០៧    
 ៤  លោក ស៊ួន សារ៉ុន  អភិបាលរងស្រុក  ០៩៧ ៥៧០ ០៤២ ០១៦ ៧០៧ ៣៧៨  
 លោក មាច សំអុល  អភិបាលរងស្រុក  ០១៦ ៧៦១ ៩០៨    
 លោក សាយ ប៊ុនថន  អធិការនគរបាល ​ ០១៦​ ៣៥៤ ៩៧៨  ០៩៧ ២៧២ ៥៦៧៦  
 លោក ម៉ី ឈឿន  មេបញ្ជាការសឹករង  ០១៦ ៦៨៦ ០១៥    
 លោក យស ឌីណា  មេ.កងរាជអាវុធហត្ថ  ០៨៧ ៧៧៧ ៦៧៧  ០៦៦ ៧៧៧ ៦៧៧  
           អង្គភាពចំណុះសាលាស្រុកភ្នំស្រួច  
 ១  លោក  នាយករដ្ឋបាល      
 ២  លោក គឹម វន  នាយករងរដ្ឋបាល  ០១៦ ៣៤៣ ៣៧០    
 ៣  លោក ចឹក លាង  នាយករងរដ្ឋបាល      
 ៤  លោក អ៊ុំ សំអឿន  ប្រធានការិ.រដ្ឋបាល  ០៩៧ ៩ ៦៣៥ ៦៧៥  ០១៦ ៣៤៧ ៤៧៥    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ៥  លោក អុិន ធឿន  ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំ  ០១៦ ៥៥ ៩៥ ៥៥    
 ៦  លោក  ប្រធានការិ.អន្ដរវិស័យ      
 ៧  លោកស្រី ឡាវ សុថុល  អនុប្រធានការិ.រដ្ឋបាល  ០១៦ ៦៦០ ៤២៧  ០១៧ ៧៦៥ ១៤៤  
៨ 

 លោក ឈាន់ រី

 ទីប្រឹក្សាស្រុក  ០១៥ ៥៤ ៧៤ ៩០    
 លោក ស៊ូន និមល  មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យា  ០៩៧ ៥ ៧០០ ៣៥២  ០១៦ ៦៥៥ ៨៤៨ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.