បោះពុម្ព

ទំនាក់ទំនងស្រុកសំរោងទង

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

 ១  លោក ហង្ស គឹមញ៉េន អភិបាលស្រុក ០១២ ៧៥៦ ១០៣    
 ២  លោក ជេត ដុំ អភិបាលរងស្រុក ០៩៨ ៩៩ ៧០ ៧០    
 ៣  លោក ហង្ស សុភាព អភិបាលរងស្រុក ០១៦ ៧៨៧ ៦៩២    
 ៤  លោកស្រី យ៉ាវ ចនច័ន្ទវិច្ឆិកា អភិបាលរងស្រុក ០១៦ ៦០៦ ៥៨៦    
 ៥  លោកស្រី ស៊ីវ សុខុម អភិបាលរងស្រុក      
 អង្គភាពចំណុះ សាលាស្រុកសំរោងទង  
 ១  លោក ញ៉េន មុនីរតនះ នាយករដ្ឋបាលស្រុក  ០១៦ ៣០ ៧៧ ៧៨ ០៨៨ ៨៩ ៧៧៧ ៨៩   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ២  លោក កង ប៊ុនណាត នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក      
 ៣  លោកស្រី ពិន សុផាន់ណា នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក      
 ៤  លោក ភីវ ផារី ប្រធានការិ.រដ្ឋបាល  ០៧៧ ៩៣៩៨ ៨៣     
 ៥  លោក អ៊ិន សាវុន ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំ-សង្កាត់ ០១៦ ៥៣ ៩៩ ១០    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ៦  លោក ជា សុវណ្ណ ប្រធានការិ.អន្ដរវិស័យ ០១៦ ៨៤ ៦៤ ៩៦    
លោក រស់ សាលី ទីប្រឹក្សាស្រុក  ០១៦ ៨៧ ៦៧ ៦៤ ០៩៧៧ ៨៧ ៦៧ ៦៤ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក សន រិទ្ធី មន្រ្តីព័ត៍មានវិទ្យាស្រុក ០៩៧ ៨៤៦ ១៩៥៥   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.