បោះពុម្ព

ទំនាក់ទំនងស្រុកឱរ៉ាល់

ល.រ គោត្ដនាម នាម តួនាទី លេខទូរស័ព្ទ E-mail
 ១  លោក ចែម សារីម អភិបាលស្រុក ០១២ ២៦៧ ២៩៦    
 ២  លោក មួង ធី អភិបាលរងស្រុក ០១២ ៤១០ ៨៧៨    
 ៣  លោកស្រី ឃ្លាំង យួង អភិបាលរងស្រុក ០១២ ៧៦១ ៤៣៥    
 ៤  លោក ជា បឿន អភិបាលរងស្រុក ០១២ ៩៤០ ៩៦១    
 អង្គភាពចំណុះ ស្រុកឱរ៉ាល់  
 ១  លោក រីម សារ៉ាត នាយករដ្ឋបាលស្រុក      
 ២  លោក សាត វីន នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក      
 ៣  លោក នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក      
 ៤  លោក ឈិន មុន្នី ប្រធានការិ.រដ្ឋបាល      
 ៥  លោក ជា មនោ ប្រធានការិ.គាំទ្រឃុំ-សង្កាត់      
 ៦  លោក អេង គឹមលី ប្រធានការិ.អន្ដរវិស័យ      
 ៧ លោក យ៉ូត ម៉ូលីណា ទីប្រឹក្សាស្រុក     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ៨ លោក ញ៉ិប សុខដុម មន្រ្តីព័ត៍មានវិទ្យាស្រុក ០៩២ ២២ ១៨ ២២   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.