បោះពុម្ព

រចនាសម្ព័ន្ធនាយករដ្ឋបាលខេត្ត

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

ផ្សេងៗ

Email

 លោក កង វណ្ណារ៉ូ នាយករដ្ឋបាលខេត្ត ០១៧ ៥៥៦ ៥៥៨ ០១៦ ៨២ ២៣៤៥ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 លោក ហន ភក្តី នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត ០៩៧ ៣៣ ០២ ៣៣ ០១២ ៤២២ ៧៧៤   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 លោក ងួន ឡាញ់ នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត      
 លោក ព្រំ វណ្ណះ នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត  ០១២ ៦៥ ២២ ២៤    
Share on Facebook