បោះពុម្ព

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះដេញថ្លៃ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់ ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវរបស់​ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា អោយបានជ្រាបដូចខាងក្រោម៖

Share on Facebook