បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរធម្មការ និងសាសនា

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរធម្មការ

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរធម្មការ និង សាសនា

 

 ១

 លោក សម សោភ័ណ្ឌ

ប្រធានមន្ទីរ

០១៧ ៨៥៨ ០០៩

០៩៧៧ ៣៨៣ ០២៦ 

 

 ២

 លោក កែវ ស៊ីជួន

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៣

 

 

 

 

 

 ៤

 

 

 

 

 

 ៥