បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរកសិកម្ម

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរកសិកម្ម

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

      មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត

 

 ១

 លោក សយ បញ្ញា

ប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៤២១ ៦១៧

 

 

 ២

 លោកស្រី ណុប សុគន្ធ

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៣

 លោក យឹម ណន

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៤

 លោក ឆែ ពេជ្រ

អនុប្រធានមន្ទីរ