បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរការងារ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរការងារ

 

ល.រ

ឈ្មោះ

តួនាទី

ទូរស័ព្ទ

Email

 

មន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

1

 លោក ស៊ឹម រតនះ

ប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៧០៧ ៧០៤

 

 2

 លោក អ៊ឹម សុផល

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៥២ ៩៥៣

 

3

 លោក ចឹក បូរិន

ប្រធានការិ.ការងារ