បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរកិច្ចការនារី

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរកិច្ចការនារី

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរកិច្ចការនារី

 

 ១

 លោកស្រី ប៉ុល សុខលីម

ប្រធានមន្ទីរ

០១៧ ៨០៨ ៧៧៦

 

 

 ២

 លោកស្រី ចន យឿន

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៣

 លោក នន សែម

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៤

 

 

 

 

 

Share on Facebook