បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរធនធានទឹក

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរធនធានទឹក

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧត្ដុនិយម

 

 លោក អៀ ពិសិដ្ឋ

ប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៧០៩ ៥១៩

 

 

 ២

 លោក ហ៊ី រិទ្ធី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៨៧៦ ១៩៩

 

 

 ៣

 លោក សាត ដារ៉ៅ

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៤

 លោក ញាញ់ ជាបហ៊ង

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៧៣៣ ៥១៤

 

 

 ៥