បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរបរិស្ថាន

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរបរិស្ថាន

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរបរិស្ថាន

 

 លោក ហេង គួន

ប្រធានមន្ទីរ

 ០១២ ៥៤៩ ៩៨១

០១៦ ៥៧៤ ៤៧១ 

 

 ២

 លោក កុយ សូនីន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៧ ៨៣ ៦៨ ៨៦

០៩៧ ៨៩៥ ៨២ ៥៥ 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 ៣

 លោក ផាន់ សុភាព

អនុប្រធានមន្ទីរ

 ០៩៧ ៨២៦ ៧១ ៦៣

 

 

 ៤

 លោក នៅ ណាក់

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៧៩៣ ២១២ 

 

 

 ៥

 លោក ជា ទិត

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៣១៥ ១០៩ 

០៩២ ៣២៩ ២៥៥ 

 

សំរិទ្ធ ទូច

ប្រធានការិ. រដ្ឋបាល

០១៦ ៩៤៥ ៣៨៤

   
សាយ សុខេង ប្រធានការិ.ត្រួតពិនិត្យ ០១៧ ៥១ ៧៣ ៤៩    
ឃុន ណាគ្រី ប្រធានការិ.ផែនការច្បាប់ ០៩៧ ៧៧ ៩៣ ៥០៤    
ឡុង ស៊ី ប្រធានការិ.អភិរក្សធម្មជាតិ ០១៥ ៨៨៩០ ៧៧    
១០ ការិយាល័យរដ្ឋបាលបុគ្គលិក និងហិរញវត្ថុ ០៩៧ ៨៣ ៥៥៥ ៣៥  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.