បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរប្រៃសណីយ៍

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍

 

1

 លោក ម៉ែន កែវ

ប្រធានមន្ទីរ

០១១ ៩៤០ ៧០១

 

 

 2

 លោក មែន មុន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៧០៨ ៨៩៦

 

 

 3

 លោក ហួត ធួក

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៣៦៣ ៩២៣

០៩៧ ៧៧០ ០៦៦៦