បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរផែនការ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរផែនការ

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរផែនការ

 

1

 លោក ឈឹម សំអាត

ប្រធានមន្ទីរ

០៩២ ៦៧៩ ៧៩៦

០១៥ ៦៧៩ ៧៩៦

 

 2

 លោក អ៊ុំ ដេត

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៩៧០ ៣០១

 

 

 3

 លោក នាង សារឿន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៩៣១ ៧៥៣

 

 

 4

 លោក សំ លាស់

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៧ ៦៧៩ ៧៦៥

 

 

 5

 លោក សួន រ័ត្ន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៣០២ ៥១១