បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម

 

 ១

 លោក ញិល សំបូរ

ប្រធានមន្ទីរ

០៩២ ៧៧៤ ៥៧៨

០១៦ ៨៥៧ ៦៧៨

 

 ២

 លោក ស៊ីម ប៊ុនស៊ន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៨៧៨ ៩០៩

 

 

 ៣

 លោក សេរី សុភាព

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៧០២ ៩៤៩