បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរព័ត៌មាន

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរព័ត៌មាន

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរព័ត៌មាន

 

1

 លោក ម៉ែន ស៊ីនួន

ប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៣៥៥ ៣៧១

 

 

 2

 លោក នី វុឌ្ឍី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៥ ៧១៨ ៥៤១

០១២ ២៥៧ ៩៨៩

 

 3

 លោក លឹម ហេង

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៧០ ៤៩៥

 

 

 4

 លោកស្រី អ៊ុក ប៊ុណ្ណា

អនុប្រធានមន្ទីរ