បោះពុម្ព

មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីររៀបចំដែនដី

 

 

ល.រ

ឈ្មោះ

តួនាទី ទូរស័ព្ទ Email

 

មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី

 1

 លោក តាប់ ម៉ាឡៃ

ប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៥៥៩ ៤៥៥

០១៥ ៥៥ ៩៤ ៥៥

 

 2

 លោក អ៊ុក ទិត្យ

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៥៥៥ ០៦៤

 

 

 3

 លោក ញឹប វណ្ណី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៣៥៥ ៨២៨

 

 

 4

 លោកស្រី ហង្ស កល្យាណ

អនុប្រធានមន្ទីរ

០៩៧ ៧៧ ៩៣ ៦៨១

 

 

5

 លោក ប៊ិន សំបាន

មន្ត្រី

០១២ ៨៣ ៩៣ ៩៤

   

 6

 លោក ភួង ប៉ុណ្ណាក់

មន្ដ្រី

០១៦ ៥៤២ ១៩៦