បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរវប្បធម៌

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ

 

 ១

 លោក សុន ជា

ប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៦៦០ ៥៦៤

 

 

 ២

 លោក ស្វាយ សុខុម

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៥ ៥៩៣ ៤៨៦

 

 

 ៣

 លោក ម៉ិច សាផន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៦០៦ ៧៣២