បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរសង្គមកិច្ច

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរសង្គមកិច្ច

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

 

 ១

 លោក លុយ ឡុំ

ប្រធានមន្ទីរ

០១២ ២៨៩ ៩៩១

 

 

 ២

 លោក ស៊ុំ ចំរើន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៥០០ ០០៧

 

 

 ៣

 លោក ស៊ឹម សាវ៉ាន់

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៩០៣ ៤៦៣

 

 

 ៤

 លោក គង់ សុងលី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៦៥០ ៥៤០

 

 

 ៥

 លោកស្រី ស្រី លីនណា

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៣២១ ៣៤៥

 

 

 ៦