បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរសាធារណៈ

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរសាធារណៈ និងដឹកជញ្ជូន

 

 

 លោក ហុង ច័ន្ទសុខា

ប្រធានមន្ទីរ

០៩៧ ៥៥១ ៦៨ ៨៨

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 លោក សោម សុធា

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២៩១១៧០០

 

 

 

 លោក ចាន់ ថុល

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២៧៥៩៩៦៤

 

 

 

 លោក ឆាយ ខេង

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២៨៥៨៧១២

 

 

 

 លោក 

អនុប្រធានមន្ទីរ