បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរសុខាភិបាល

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរសុខាភិបាល

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរសុខាភិបាល

 

 លោក អោ វណ្ណថេន

ប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៧៩២ ៧៧៦

 

 

 ២

 លោក ម៉ិញ សុវុទ្ឋី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៨៥ ៧៣៤

 

 

 ៣

 លោក សាយ សាវី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨១៨ ២៧១

 

 

 ៤

 លោកស្រី គីម ពុទ្ឋា

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៩៩ ៥៧៦

 

 

 ៥

 លោក គុជ ចន្ធី

ប្រធានការិ.

០១២ ៨៣២ ៩៤១

 

 

 ៦

 លោក ហួន ធីន

 ប្រធានកម្មវិធីអេដស៍ខេត្ត

 ០១៦ ៨៥៦ ៤៩៣,០៨៨៨ ៨៥៦ ៤៩៨ 

 

 

 ៧