បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ និងហិរញ្ញវត្ថុ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

 

 1

 លោក ឃួន ណាត

ប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៩៤៥ ៣៨៥

 

 

 2

 លោក ញឺម សុខ

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦៨២១៦៧៦

 

 

 3

 លោក ប៉ាន់ នី

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 4

 លោក ញាណ ឡេង

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២៧២១១៨៨

 

 

 5

 លោក ប៉ែន ដារ៉ាមុនី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២៨៨៣៦៦

 

 

 6

 លោក ហេង វាសនា

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២៩៥៦៨៨៤

 

 

 7

 លោក ហេ លីហាន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២៩១៦២៨៤