បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរអប់រំ-យុវជន និងកីឡា

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរអប់រំ

 

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា

 

 ១

 លោក សំ សមន្ដា

ប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៥៣ ២៣១

 

 

 ២

 លោក ណី វ៉ាន់ហន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៧០ ៧៩០

 

 

 ៣

 លោក ហាក់ តាំងសួរ

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៤

 លោក គ្រី អាន

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៥

 លោក យិន សារឿន

អនុប្រធានមន្ទីរ

 

 

 

 ៦

 លោក លាង ចន្ឋី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៥៧ ៦០៥

 

 

 ៧

 លោក ខូវ លីហ័រ

មន្ត្រីការិ.បុគ្គលិក

០១៦ ៧០៧ ៨១៥