បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

 

 

ល.រ ឈ្មោះ តួនាទី លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល ផ្សេងៗ
I- ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ
1 អៀង ដាំ ប្រធានមន្ទីរ 012 950 859    
2 ប៉ាសួង សៅគន្ធ អនុប្រធានមន្ទីរ 012 923 365 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 ប៉ុក ចាន់ថន អនុប្រធានមន្ទីរ 012 713 906    
4 ម៉ិញ ស៊ីចាយ អនុប្រធានមន្ទីរ 012 870 430    
II- ការិយាល័យថ្នាក់ខេត្ត
2.1 ការិយាល័យរដ្ឋបាល និង កិច្ចការទូទៅ
5 អ៊ឹម សម្បត្តិ ប្រធានការិយាល័យខេត្ត 016 285 870    
6 ណុប សុបុណ្យ អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 097 7282 181 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2.2 ការិយាល័យ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
7 លី សុទ្ធី ប្រធានការិយាល័យខេត្ត 092 744 177 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
8 ញ៉ែម ស្រស់ អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 016 252 002    
9 និល មិថុនា អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 097 655 9997    
2.3 ការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ
10 អ៊ុង ពន្លា ប្រធានការិយាល័យខេត្ត 012 766 575    
11 ចិន ជឹម អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 012 763 324 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2.4 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៏
12 ជា លន ប្រធានការិយាល័យខេត្ត 016 295 113    
13 កៅ ថាវរិទ្ធិ អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 016 344 324    
2.5 ការិយាល័យផ្លូវលំជនបទ
14 អ៊ុង រស់រ៉ាមី ប្រធានការិយាល័យខេត្ត 011 800 557    
15 ឈុន សំបុន អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 016 344 653    
2.6 ការិយាល័យថែទាំសុខភាពជនបទ
16 វណ្ណ ចន្ថា ប្រធានការិយាល័យខេត្ត 012 945 312    
17 ពៅ វណ្ណារ៉ា អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 012 309 957    
2.7 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ
18 ណុប ភូមិម៉ាណា អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 016 484 284    
2.8 ការិយាល័យជនជាតិភាគតិច
19 ធី ម៉ារិន អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 015797 912    
20 សាន សុខសីហា អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 012 476 283    
2.9 ការិយាល័យផែនការ-ស្ថិតិ
21 អ៊ុំ សាវឿន ប្រធានការិយាល័យខេត្ត 097 862 3399     
22 ហូយ តាន់ អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 012 628 370    
2.10 ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ
23 ជ័យ ស៊ីផន ប្រធានការិយាល័យខេត្ត 011 935 737    
24 កែវ នាង អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 016 419 605    
25 សឺន ស្ម័យ អនុប្រធានការិយាល័យខេត្ត 012 476 283    
III- ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ស្រុក
3.1 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកបរសេដ្ឋ
26 តឹក ហ៊ុន អនុប្រធានការិយាល័យស្រុក 011 628 201    
3.2 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកសំរោងទង
27 ទេស សុផានី ប្រធានការិយាល័យស្រុក 016 532 137     
28 ស៊ុន សុទ្ធី អនុប្រធានការិយាល័យស្រុក 016 252 382    
3.3 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកគងពិសី
29 ស៊ឹម អុល អនុប្រធានការិយាល័យស្រុក 097 4 997 876    
3.4 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងច្បារមន
30 ភក្តី វង្សតារា អនុប្រធានការិយាល័យស្រុក 016 547 963    
3.5 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកឧដុង្គ
31 សួរ សុមុន្នី ប្រធានការិយាល័យស្រុក 012 511 508    
32 យ៉ុង សុខយ៉េន អនុប្រធានការិយាល័យស្រុក 0972 324 178    
3.6 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកថ្ពង
33 លាត លីហាន់ ប្រធានការិយាល័យស្រុក 012 791 737    
3.7 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកឱរ៉ាល់
34 យឹម នី ប្រធានការិយាល័យស្រុក 016 320 647    
35 ជា ចំរើន អនុប្រធានការិយាល័យស្រុក 092 383 722    
3.8 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកភ្នំស្រួច
36 សួស សឿង ប្រធានការិយាល័យស្រុក 0973 051 978    
37 នួន ព្រៀង អនុប្រធានការិយាល័យស្រុក 012 332 699    
Share on Facebook