បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចមន្ទីរឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.មន្ទីរឧស្សាហកម្ម

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល

 

 1

 លោក ប៊ិញ ជីវតុង

ប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៧០៥២៥៨

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2

 លោក ឡឹក សេដ្ឋា

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៨៩០ ១០១

 

 

 3

 លោក អ៊ុង យ៉ុមអាន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៨៧៩ ១៧៦

០១៦ ៦៣៧ ១៧៦

 

 4

 លោក ព្រំ សំអុល

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៩៥០ ៤៤៦