បោះពុម្ព

រចនាសម្ព័ន្ធមន្រ្តីPOC

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in មន្រ្តី POC

ទីប្រឹក្សាខេត្ត (Provincial Advisor)

ល.រ ឈ្មោះ មុខតំណែង លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល
លោក ប៊ុន ថុល ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិ ០១២ ៥៥០ ២៧៥ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ជិនសុសម្ផស្ស ទីប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន ០១២ ៥២៩ ៥៩២
០៩៧ ៩៩៩៩ ៦០១
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោកស្រី សុខ រ័ត្នពិសី ទីប្រឹក្សារដ្ឋបាល/ហិរញ្ញវត្ថុ ០១២ ២៣០ ៨៩៦ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក យក់ វណ្ណ: ទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ០១២ ៩៥៣ ១២២
០១០ ៧៣១ ៧៩៧
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ណាត ចាន់តុលា ទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ០១២ ៤០២ ៩០៩
០១៦ ៤៦៩ ០៤៣
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក គង់ ចាន់ទី ទីប្រឹក្សាហេត្ថារចនាសម្ព័ន្ធ ០១២ ៦៧៦ ៦១៨
០៨៨ ៨៩៦៦ ៦៨០
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក តេ រិទ្ធី ទីប្រឹក្សាបរិស្ថាន និងសុវត្ថិភាពដីធ្លី ០១២ ៧៥៨ ០០៣ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 មន្រ្តីសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុងស្រុក (Council Facilitator)

 លោក ហ៊ុន ប៊ុនរា  មន្រ្តីសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត  ០៩៧​៧៦ ​១០១ ​៨១  hunbunra@ksp.ncdd.gov.kh
 លោក ពេជ្យ សុជាតិ  មន្រ្តីសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុក    pichsocheat@ksp.ncdd.gov.kh
 លោក ផាត សុផល  មន្រ្តីសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុក     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ទីប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ (District Advisor)

ល.រ ឈ្មោះ មុខតំណែង លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល
លោក ម៉ៅ ឈិន ទីប្រឹក្សាក្រុងច្បារមន ០១៦ ៩០៦ ៨៦៦ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក រស់ សាលី ទីប្រឹក្សាស្រុកសំរោងទង ០១៦ ៨៧៦ ៧៦៤
០៩៧ ៧៨ ៧៦ ៧៦៤
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ពៅ ប៊ុនធឿន ទីប្រឹក្សាស្រុកគងពិសី ០៩៧ ៨៦ ២១ ៨៥៥ /០៨១ ៨១២ ០៨៥ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ខាត់ ភាព ទីប្រឹក្សាស្រុកបរសេដ្ឋ ០១២ ៥២៤ ០៩១ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ណុប ព្រីន ទីប្រឹក្សាស្រុកថ្ពង ០១៦ ៨៧៥ ៩៤១
០៨៨ ៨៨ ៧៥ ៩៤១
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក តុល ម៉ែន ទីប្រឹក្សាស្រុកឧដុង្គ ០៧៧ ៣៧៩ ៧៥១ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក យួត ម៉ូលីណា ទីប្រឹក្សាស្រុកឱរ៉ាល់ ០៩២ ៤៣០ ៤០៩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក សេង កុសល្យ ទីប្រឹក្សាស្រុកភ្នំស្រួច ០៩៧ ៨០ ៨២ ០០០
០១៥ ៦០៣ ២០២
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

មន្រ្តីកិច្ចសន្យា (Contract Staff)

ល.រ ឈ្មោះ មុខតំណែង លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល
កញ្ញា ទូច ណារី ជំនួយការការិយាល័យ ០១២ ២០០ ៩៦១
០១៦ ៧៤៤ ៧៤៣
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក វ៉ា ប៊ុនថន អ្នកបើកបរ ០១៦ ៧៥៧ ១០៤
០៩៧ ៩៩៩០ ១៧៩
N/A
លោក ឃិន វុទ្ធី អ្នកបើកបរ ០១៦ ៦៧៧ ៩១៧ N/A
លោក យន ម៉ាលីវ៉ាន់ មន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់ខេត្ត ០១២ ៦៥០ ៧៣៥
០៩៧ ៧៧៧៨ ៦៦៧
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក សន ចន្ឋី ជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាក្រុង ០៩៧ ៧៤៦៨ ៩៦៣ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ស៊ូន និមល ជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាស្រុកភ្នំស្រួច ០៩៧ ៩៤០០ ១៣៣ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក សាង ស៊ួន ជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាស្រុកឧដុង្គ ០៩០ ៤៥៤ ៣៥៣ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក សន រិទ្ឋី ជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាស្រុកសំរោងទង ០១៧ ៤៥២ ៥៤៤ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ប្រាក់ សុខនៅ ជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាស្រុកគងពិសី ០៨៩ ៤១៩ ៧៩៨ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១០ លោក ងួន សុផាត ជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាស្រុកបរសេដ្ឋ ០១១ ២១៨ ៨២១ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១១ លោកស្រី ហម ផល្លា ជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាស្រុកថ្ពង ០៦៧ ៨០៧ ៧២៤ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១២ លោក ញ៉ឹប សុខដុម ជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាស្រុកឱរ៉ាល់ ០៩២ ២២១ ៨២២ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

មន្រ្តីទទួលចំណាយប្រតិបត្តិការអាទិភាព (POC)

ល.រ ឈ្មោះ មុខតំណែង លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល
លោក កង វណ្ណារ៉ូ ប្រធានគម្រោង ០១៧ ៥៥៦ ៥៥៨ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក អេង ស្រ៊ុន មន្ត្រីបច្ចេកទេសផ្នែករដ្ឋបាល ០១៦ ៨៥៨ ៨៣៤
០១៧ ៧០៧ ៥២១
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ស្រី វ៉េត មន្រ្តីបច្ចេកទេសផ្នែកជំនួយការក្រុមប្រឹក្សា ០១៦ ៧៤៣ ០៧២ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

លោកស្រី អ៊ុក សាមុត មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត ០១៦ ៦២៤ ៥១៨ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោកស្រី ម៉ិញ សុភាព មន្ដ្រីបច្ចេកទេសផ្នែកគណនេយ្យ ០១៦ ៦៥៦ ៥១៨ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោកស្រី ប្រាក់ លក្ខណា មន្ដ្រីបច្ចេកទេសផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ ០១២ ៥១៥ ៥២៣ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក គង់ ប៊ុនហ៊ុន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសផ្នែកលទ្ធកម្ម ០១៦ ៥៤២ ១៤៥
០៩២ ៤៣៤ ៤២០
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លោក ឈឺម សំអាត មន្ដ្រីបច្ចេកទេសផ្នែកផែនការខេត្ត ០៩២ ៦៧៩ ៧៩៦
០១៥ ៦៧៩ ៧៩៦
០៨៨ ៨៦៧៩ ៧៩៦
N/A
លោក ចិន សាម៉េត មន្ដ្រីបច្ចេកទេសផែនការ តាមដាន និងវាយតម្លៃ ០១៦ ៦៦១ ៥៤៧
០៩៧ ៥៨១៤ ៥៤៧
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១០ លោក ស្រេង ហៃ
មន្ដ្រីបច្ចេកទេសផែនការ តាមដាន និងវាយតម្លៃ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១១ លោក ម៉ែន ឃុន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសផែនការ តាមដាន និងវាយតម្លៃ ០១៦ ៩៨៧ ៧៦៣ N/A
១២ លោកស្រី សែន ស៊ីណា មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០១៦ ៥១៤ ៨៦២ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១៣ លោក  ហួត  វុទ្ធី មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០១៦ ២៥២ ០២៧
០៩៧ ៧២៥ ២០២៧
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១៤ លោក ឆឹង  គឹមសាត មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០១២ ៣០៦ ០២២
០៩៧ ៩៦៤ ០៦៤២
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១៥ លោក  មៀន  សាវឿន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០១៦ ៣៦៩ ៥៤៥
០១២ ៩៤៩ ៧២២
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១៦ លោក  សុខ ថៃ មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០៩៧ ៩៩៣៨ ៤៨៩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១៧ លោក   ហាំ  ស៊ុម មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០១៥ ៧១៦ ៤៣៧
០៩៧ ៧១៤ ២២២៦
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១៨ លោក  ជួប  ប៊ុនធឿន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០១៧ ៥៤០ ៧៣៥ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
១៩ លោក  ឈឹម  សាម៉ន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០៩៧ ៧៥ ៥០ ៨៣៨
០៩២ ៧៤៩ ៩២៧
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
២០ លោកស្រី ម៉ិច ស៊ីយឿន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ២០១ ០១៤ N/A
២១ លោក ឈាន់ រី មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៥៤៧ ៤៩០ N/A
២២ លោក ឈិន មុនី មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៧ ៥២៨ ៨៤៨ N/A
២៣ លោក សម្បត្តិ វឌ្ឍន: មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩៧ ៦៦៥២ ២៨៧ N/A
២៤ លោក លន់ ចន្តា មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៥២០ ៨៣០
០៩៧ ៥៧៦៥ ៦២៥
N/A
២៥ លោក តាន់ កន្តុល មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩៧ ៥៧៧០ ៥៣៨ N/A
២៦ លោក ហន ពិសិដ្ឋ មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៩៨៩ ៦៩៩
០១២ ៩២២ ២៦៩
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
២៧ លោក គឺម វន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៣៤៣ ៣៧០ N/A
២៨ លោក កែវ ធីលឿង មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩៧ ៧៥៥ ៩៨ ៥៦ N/A
២៩ លោក កែម សារិទ្ធ មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ២២០ ៨១៨
០១៧ ៤០៧ ៤៤៥
N/A
៣០ លោក លឺម ប៊ុនឡឺប មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៦៨៨ ១៤៥ N/A
៣១ លោក វង់ សុណាត មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ២២៥ ៨៥១
០១៦ ៦១១ ៧៦៦
N/A
៣២ លោក កែវ បូរី មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៣១៨ ១០៥
០១៥ ៣១៨ ១០៥
N/A
៣៣ លោក ផាន់ ភារ៉ា មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩៧ ៣២២៧ ០៨៦ / ០១៦ ៥២៦ ៧៨៦ N/A
៣៤ លោក ណាត់ ថាច មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៨៦៨ ៩២៧ N/A
៣៥ លោក អ៊ិន សាវុន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៥៣៩ ៩១០ N/A
៣៦ លោកស្រី ទឺម យ៉េន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៣៣៣ ១១៨ N/A
៣៧ លោក ជា សុវណ្ណ មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៨៤៦ ៤៩៦ N/A
៣៨ លោក ជិន​ ភិន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩៧ ៩៧៩៧ ០៧៦ N/A
៣៩ លោក ម៉ាន់ ទើង មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១៥ ៦៤៦ ៨៦៥ N/A
៤០ លោក សំ ចាន់ថែន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៣៥៤ ៨៣០
០៨១ ៨០៩ ២៨១
N/A
៤១ លោក ស៊ិន សារុន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៤០០ ៤២៧
០៩៧ ៧៤០០ ៤២៧
N/A
៤២ លោក ស៊ុម សុខុម មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩៧ ៨៩៨៣ ៤០០
០១៦ ២១៧ ៥៩២
N/A
៤៣ លោក សុខ សុខា មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៤៨៥ ២៦៧ N/A
៤៤
លោក ជា ខ្នា មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩៧ ៩៧៨៩ ៨៧២
 ០៩២ ៣៤៧ ៦៣៦
N/A
៤៥ លោក ម៉ែន ពុំ មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៤៥៤ ៧៥១
០១៥ ៤៥៤ ៧៥១
N/A
៤៦ លោក មុំ សំនិត មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩២ ៤១២ ៩៨៨
០៩៧ ៩៩៣៣ ៨៨៧
N/A
៤៧ លោក ឡេង យុទ្ធ មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩២ ៦៦៨ ៣៩៦
០៩៧ ៦៦៧៤ ២៦៧
N/A
៤៨ លោកស្រី យិន សុវុទ្ធី មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ០៩៧ ៧២៨២ ៥៧៣ N/A
៤៩ លោក ជា សុខុន
មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
N/A
៥០ លោក ហន ភក្តី មន្ដ្រីបច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ០១៦ ៨៥៤ ៤១៣
០៩៧ ៧៣៣០ ២៣៣
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
៥១ លោកស្រី សត្យាវុធ សិរីវឌ្ឍនា មន្ដ្រីបច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ០១៧ ៧០៧ ៦១៧
០១៦ ៤២៤ ៣៤១
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
៥២ លោក គង់ ថា
មន្រ្តីសវនករផ្ទៃក្នុង
N/A
៥៣ លោក មឿង សែន មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគណនេយ្យភាព ០១២ ៨២៨ ០៣៤
០៩៧ ៨៥៨៨ ២៨
N/A
៥៤ កញ្ញា ជឿង វណ្ណា មន្ដ្រីបច្ចេកទេសគណនេយ្យភាព ០៩៧ ៤៧៣២ ៩២៩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
៥៥ លោក ទូច រត័្នមុនី គណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៨២៣ ៥៣៥ N/A
៥៦ លោកស្រី ញ៉ាញ វិធានី គណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៨៣០ ៦០៨ N/A
៥៧ លោក សឿង ប្រុស គណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៣១២ ០១៨ N/A
៥៨ លោក ណយ បូផល គណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៦៥២ ១៩៦ N/A
៥៩ លោក គឹម គួង គណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៧៥៦ ១៥៦ N/A
៦០ លោកស្រី សៀក សំណាង គណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៦៧៦ ៩៥២ N/A
៦១ លោក ទេស យឿន គណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់ ០១៦ ៤៦៦ ០០៨ N/A
៦២ លោក តាន់ សុធារិទ្ធ គណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់ ០១២ ៤៣៩ ៨៤៧ N/A
Share on Facebook