បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចរតនាគារខេត្ត

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.រតនាគារ

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

រតនាគារ

 

 

 លោក ទ្រី វ៉ាន់ឌី

ប្រធានមន្ទីរ

០១២ ២៨៧ ៣០៨

 

 

 

 លោក ទូច រត្នមុនី

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៨២៣ ៥៣៥

 

 

 

 លោក ណយ បូផល

 ប្រធានស្មៀន

០១២ ៦៥២ ១៩៦