បោះពុម្ព

ភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្ស

        លោកអ្នកប្រហែលជាមិននឹកស្មានថា ពួកគេអាចធ្វើដូចនេះ! វាជាសកម្មភាពដែលប្រកប​ដោយគ្រោះថ្នាក់គ្រប់វិនាទី។

សូមកុំព្យាយាមធ្វើតាម ចំពោះសកម្មភាពមួយចំនួនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង។

សូមមើលវិដេអូរខាងក្រោម៖