បោះពុម្ព

ស្នាដៃវិចិត្រករចំណានៗលើពិភពលោក

ជាមួយនឹងជក់ រួមនឹងទឹកព័ណ៌សម្រាប់គូរ កំពូលវិចិត្រករជនជាតិអ៊ីតាលី គឺលោក Guido Daniele បានបង្ហាញស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួន តាមរយៈរូបគំនូរសត្វជាច្រើនប្រភេទនៅលើ
ដៃមនុស្សប្រកប់ដោយភាពរស់រវើក ៖