បោះពុម្ព

សាខាធនាគារជាតិ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.សាខាធនាគារជាតិ

 

 

ល.រ

ឈ្មោះ

តួនាទី

ទូរស័ព្ទ

Email

 

សាខាធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា

 1

 លោក សុខ យ៉ន

ប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៨៥ ៦១៤

 

 

 2

 លោក សាយ សារិន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៦២៦ ៧០៥

 

 

 3

 លោក ប្រាក់ សាខន

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១២ ៧០១ ០៣២

 

 

 4

 លោក ភៀក វុទ្ធោ

អនុប្រធានមន្ទីរ

០១៦ ៨៥៤ ៩៧៦