បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចសាលាតំបូងខេត្ត

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.សាលាដំបូងខេត្ដ

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

សាលាដំបូងខេត្ដ

 

 1

 លោក ខ្លូត ពេជ្រ

ប្រធាន

០១២៨២៥០៧៣

 

 

 2

 លោក ឃុត សុភាង

ព្រះរាជអជ្ញា

០១១ ៥៧៣ ៣៣៣

០១២ ៩៥៨ ៧៣៣

 

 3

 លោក ស្រី ស៊ីវណ្ណី

ចៅក្រម

 

 

 

 4

 លោក សន វីរៈ

នាយក  ក្រលាបព្ជាី

០១៦៨២៦៨០៤

 

 

 5

 លោក អន សំណាង

ក្រលាបញ្ជី

០១២៨៣២៤៧៥