បោះពុម្ព

តួនាទី និងភារកិច្ចស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ដ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in ទំ.ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ដ

 

 

ល.រ

គោត្ដនាម នាម

តួនាទី

លេខទូរស័ព្ទ

E-mail

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ដ

 

 ១

 លោក កែវ ពិសី

ស្នងការ

០១២ ៨៦២ ៨១៥

០១៦ ៨៦២ ៨១៥

 

 ២

 លោក មៀច សាមឿន

ស្នងការរង

០១៥ ៦២២ ៧៧៧

០៨៨ ៨២៣៣ ៧៧៧

 

 ៣

 លោក សម សាមួន

ស្នងការរង

០១២ ៧២០ ៧៧៧

០៩៧ ៦២០០០០៩ 

 

 ៤

 លោក ម៉ែន មុត្ដ

ស្នងការរង

០១៦៥៨ ២៤ ៦៥ 

០១៦ ៥៨២ ៤៦៥

 

 ៥

 លោក ហ៊ាន តារា

ស្នងការរង 

០១២ ៥៨៨ ០០៧ 

០១៦ ៥៨៨ ០០៧ 

 

 ៦  លោកស្រី ងិន សុគន្ធា  ស្នងការរង 

០១៦ ៧០១ ៦៣២ 

 

 

លោក សោម បូរ៉ា ស្នងការរង 

០១៦ ២៨ ៨៨ ២១ 

   
លោក អៀង អុល ស្នងការរង 

០១៦ ២១ ២១ ២៧ 

   
លោក អ៊ុក សុផល ស្នងការរង 

០១៦ ២១ ១២ ៧២