បោះពុម្ព

Dady ផែនដី មានរាងដូចម្តេចទៅ!

ថ្ងៃមួយ មានកូនប្រុសតូច សួរឳពុកវាថា៖
កូន៖ ផែនដី មានរាងដូចម្តេចទៅពុក?

ឳពុក៖ ផែនដី មានរាងមូលដូចបាល់ តែវាខុសគ្នាត្រង់ថា ពេលផែនដីវិលទៅ វាមិនធ្វើអោយ មនុស្សក្រឡាប់ចាក់ តែបើបាល់វិលវិញ វាធ្វើអោយមនុស្សក្រឡាប់ចាក់បាន!

កូន៖ ម៉េចអញ្ចឹងពុក!
ឳពុក៖ បាល់មូល ជួនកាលអាក្រុមខ្លាំង ចាញ់ អាក្រុមខ្សោយ ធ្វើអោយអ្នកចាក់បាល់ក្រឡាប់ភឹង!
កូន៖ !?!