បោះពុម្ព

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ចូលព័ត៍មានគេហទំព័រខេត្ត

ផ្នែកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ

01 លោក អេង ស្រ៊ុន នាយករងរដ្ឋបាល ប្រធាន 016 858 834 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 លោក ហន ភក្តី នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស អនុប្រធាន 016 854​ 413 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           

ផ្នែកយកព័ត៍មាន

01 លោកស្រី ប៉ោក សាវី ប្រធានការិយាល័យ សរុប និងព័ត៍មាន សមាជិក 097 702 79 97  
02 លោក អ៊ិន ប៊ុនណា ប្រធានការិយាល័យ មន្ទីរព័ត័មាន សមាជិក 015 93 84 58  
03 លោក-លោកស្រីតំណាង មន្ទីរ និងអង្គភាព       

ផ្នែកបញ្ចូលព័ត៍មាន

01 លោកស្រី នូ ឆនគន្ធា មន្រ្តីការិយាល័យរបៀប និងឯកសា សមាជិក 097 779 33 71  
02 លោក ភួង ប៊ុនធឿន មន្រ្តីទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងសហប្រតិបត្តិការ សមាជិក 012 599 616  
03 លោក ជា សុខុន មន្រ្តីការិយាល័យរបៀប និងឯកសា សមាជិក 090 280 233  

ផ្នែកបច្ចេកទេស

01 លោក ហ៊ុន ប៊ុនរ៉ា នាយករងទីចាត់ការផែនការ វិនិយោគ សមាជិក 097 761 01 81 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 លោក យន ម៉ាលីវ៉ាន់ មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យាខេត្ត សមាជិក 097 77 78 667 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងគេហទំព័រខេត្តមានភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

     ក. ផ្នែកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ ៖ ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចអនុញ្ញាតិលើខ្លឹមសារអត្ថបទ រូបភាព ដែលត្រូវបញ្ចូលលើគេហទំព័រ។

     ខ. ផ្នែកយកព័ត៌មាន ៖ ជាអ្នកចុះសម្ភាស ឬស្រង់យកព័ត៌មាន និងរូបភាពផ្សេងៗ តាមមន្ទីរ-អង្គភាពរបស់ខ្លួន រួចធ្វើ​របាយការណ៍​សរុប​បញ្ជូន​មក​ផ្នែក​គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ

     គ.ផ្នែកបញ្ចូលទិន្នន័យ ៖ ជាអ្នកសរសេរ ឬ ស្រង់សង្ខេបអត្ថន័យដែលបានពីផ្នែកចុះយកព័ត៌មាន មកដាក់លើគេហទំព័រ  ។

     ចំណាំ៖ រាល់អត្ថបទ ឬរូបភាពដែលបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រត្រូវមានការឯកភាពពីផ្នែកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ

     ឃ.ផ្នែកបចេ្ចកទេស ៖ ជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាលើលក្ខណៈបចេ្ចកទេស ពេលដែលគេហទំព័រមានបញ្ហាមិនប្រក្រតី  ។